Pozemky parc. č. 7867/4, 7868/6, 7868/9, 7869/4, 7872/18, 7875/9 k.ú. Židenice, obec Brno

ID (14860-A14272)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce zrušena

11.03.2021 13:00 - 12.03.2021 13:00  (SEČ/SELČ)
10.03.2021 18:13  (SEČ/SELČ)
Ne

Na základě rozhodnutí ředitele Územního pracoviště Brno č. 2/2021 ze dne 10. 3. 2021 o zrušení elektronické aukce č. 14860-A14272(ID aukce) byla předmětná aukce v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 1 písm. c) Aukčního řádu zrušena.

2 100 000,00 Kč
30 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Anna Klimešová

542163324

anna.klimesova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Pozemky: parc. č. 7867/4 - o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň parc. č. 7868/6 - o výměře 96 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 7868/9 - o výměře 111 m2, zahrada, ZPF parc. č. 7869/4 - o výměře 823 m2, zahrada, ZPF parc. č. 7872/18 - o výměře 1991 m2, zahrada, ZPF parc. č. 7875/9 - o výměře 199 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace zapsané na LV 60000, k.ú. Židenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město. Součásti a příslušenství: Trvalé porosty na pozemcích parc. č. 7872/18, 7869/4 a 7868/6 a plot I. na pozemcích parc. č. 7872/18, 7869/4; plot II. na pozemcích parc. č. 7872/18 a 7869/4; branky na pozemcích parc. č. 7872/18 a 7869/4; zpevněná plocha I. na pozemku parc. č. 7872/18; zpevněná plocha II. na pozemku parc. č. 7872/18; zpevněná plocha na pozemku parc. č. 7875/9. Popis předmětu aukce: Pozemky se nachází v souvisle zastavěném území obce, na okraji k.ú. Židenice směr Slatina v obci Brno v lokalitě u Žlebu. Jsou umístěny ve stabilizovaných plochách dle územního plánu v plochách pro dopravu ozn. D – tělesa dopravních staveb, rezervy ploch pro dopravu a částečně v ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond (dle skutečnosti jsou pozemky využívány pro rekreaci – zahrada v zahrádkářské osadě). Pozemky jsou součástí oplocené zahrádkářské kolonie Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Juliánov 2 (dále jen „ZO ČSZ Juliánov 2“). Přístup do zahrádkářské kolonie je možný přes 2 uzamčené brány, od kterých má k dispozici klíče předsedkyně ZO ČSZ Juliánov 2. Zadavatel aukce nemá k dispozici klíče k branám. Pozemky jsou přístupné přes pozemky jiných vlastníků bez úpravy smluvního vztahu. V blízkosti je omezená možnost parkování. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti. Pozemky parc. č. 7868/9, 7869/4, 7872/18 a 7875/9 v k. ú. Židenice jsou bez právního důvodu užívány ZO ČSZ Juliánov 2. Na pozemku parc. č. 7872/18 stojí 6 a 1/4 chatek a na pozemku parc. č. 7869/4 je umístěna 1 chatka, které nemají pevné základy a nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Tyto chatky jsou ve vlastnictví cizího vlastníka a nejsou tedy předmětem prodeje. Na části pozemků parc. č. 7872/18 a 7875/9 je umístěn nadzemní horkovzdušný parovod ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a.s., který není předmětem prodeje. K pozemkům parc. č. 7867/4 a 7868/6 bylo zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě – podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě dle smlouvy v rozsahu GP 1586-4321/2002 ve prospěch České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatné č. j. UZSVM/B/35390/2017-HSPH ze dne 5. 9. 2017, právní účinky zápisu ke dni 5. 10. 2017, zápis proveden dne 3. 11. 2017. Prodávaný majetek je dotčen, se všemi souvisejícími dopady, kromě vedení popsaného v předchozím odstavci také vedením horkovzdušného parovodu a dále se na prodávaném majetku mohou nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se v případě zájmu uskuteční na místě samém po předchozí dohodě s kontaktní osobou Annou Klimešovou, tel: 542 163 324. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Termíny prohlídek budou stanoveny jednotlivě a tak, aby byly respektovány veškeré platné právní předpisy a vnitřní předpisy zadavatele aukce vydané k zabránění šíření nákazy COVID-19.
1. Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 210.000,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-45423621/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10. 3. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 3. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností účastníka. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
210 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci