Prodej budovy č. p. 225 s pozemkem p. č. st. 144, Lomnice nad Lužnicí

ID (87208-A28014)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

17.01.2023 14:00 - 19.01.2023 14:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

9 000 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jindřich Fantyš

384350232

jindrich.fantys@uzsvm.cz

Na Hradbách 43/I, 37701 Jindřichův Hradec

PŘEDMĚT ELEKTRONICKÉ AUKCE: pozemek parc. č.: St. 144 o výměře 3215 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, součástí je stavba: Lomnice nad Lužnicí, č.p. 225, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č.: St. 144, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Lomnice nad Lužnicí, obec Lomnice nad Lužnicí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec. SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ: Trvalý porost. POPIS PŘEDMĚTU AUKCE: Předmět aukce se nachází v jihozápadní části města, v ul. Zámecká, v blízkosti Zlaté stoky. Jedná se v podstatě o širší centrum se zástavbou rodinných domů, v docházkové vzdálenosti je dostupná veškerá občanská vybavenost města. Objekt má charakter historické zemědělské usedlosti s uzavřeným dvorem, v dávné minulosti zřejmě sloužící jako zámek, původní stáří patrně značné, nelze vyloučit 16. stol., kdy docházelo k výraznému rozkvětu města v souvislosti s výstavbou okolních rybníků za dob Rožmberků. Aktuálně je stavba evidována v katastru nemovitostí jako rodinný dům, což není v souladu s posledními způsoby užívání. Na severní straně jsou patrné přestavby v podobě opěrných pilířů kleneb. Budova č. p. 225 a pozemek parc. č. st. 144 se nacházejí na území s archeologickými nálezy (UAN) kategorie I, které je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS) pod evidenčním číslem 22440 a názvem Lomnice – jádro vsi. Vztahuje se na ně proto ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. OBJEKT LZE DISPOZIČNĚ I FUNKČNĚ DĚLIT NÁSLEDOVNĚ: 1) Západní křídlo – průčelí (1.PP, 1.NP, podkroví): obytné, skladové prostory a průjezd do dvora, 2) Východní křídlo (1.NP, 2.NP, 3.NP): skladové a bývalé hospodářské prostory (sýpka), 3) Jižní křídlo (1.NP, 2.NP, 3.NP): skladové a bývalé hospodářské prostory (sýpka), 4) Severní křídlo (1.NP, 2.NP): část obytná, část skladové a bývalé hospodářské prostory. KONSTRUKČNÍ PRVKY OBJEKTU: viz. aukční vyhláška, TECHNICKÝ STAV A STANDARD VYBAVENÍ: Poslední datovaná rekonstrukce proběhla údajně cca před 20-30 lety, kdy byla částečně modernizována obytná část a došlo k výměně krytiny na části objektu. Zbylá část objektu v podstatě v “původním“ stavu, přičemž objekt vykazuje známky zanedbané údržby, čemuž odpovídá technický stav, který je obecně zhoršený, na řadě míst i velmi špatný (v části objektu propadlé stropy, masivní zatékání chybějící krytinou, statické vady). Objekt vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, a to jak prvků krátkodobé živnosti, tak prvků dlouhodobé životnosti. Standard vybavení odpovídá z převážné části rozsahu staveb zemědělské usedlosti, hospodářskému objektu svého druhu a své doby, tj. relativně malá obytná/kancelářské/správní část v jednoduchém standardu, vybavení s rozsáhlým skladovým a hospodářským zázemím. Z konstrukčních prvků je cennější krytina a pak zejména dřevěné stropy a krovy, částečně dobové. Hodnotnější částí je také sklepení pod obytnou částí, resp. pod západním, tzn. průčelním křídlem. POZEMEK, TRVALÝ POROST: Pozemek parc. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 3.215 m2. Pozemek je z části zastavěn stavbou zemědělské usedlosti, z části tvoří uzavřený dvůr, je téměř obdélníkového (spíše lichoběžníkového, podobně jako dvůr) tvaru, rovinný, přístupný z veřejné komunikace (pozemek parc. č. 3541/2, vlastník: město Lomnice nad Lužnicí), dostupné inženýrské sítě: elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod. Na pozemku se vyjma stavby zemědělské usedlosti nachází porosty se zastoupením smrků a bezhodnotných keřů, porosty jsou zdravotně i esteticky narušené, patrně vzniklé spontánně. Pozemek se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Třeboňska. ÚZEMNÍ PLÁN: Územním plánem města jsou pozemky vedeny jako plochy obytné smíšené. V místě jsou dostupné veškeré inženýrské sítě v obci (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn). PŘÍSTUPNOST, OKOLNÍ POZEMKY: Objekt je přístupný z pozemku ve vlastnictví města Lomnice nad Lužnicí. Jedná se o silnici s doprovodnou zelení. Z jižní a ze severní strany je předmět aukce obklopen pozemky parc. č. 254, parc. č. 257/1 a parc. č. 257/2, které jsou ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Tyto pozemky byly vyhodnoceny jako potenciálně vhodné pro možného budoucího vlastníka objektu, jakožto plochy obslužné. Proto byl v této záležitosti kontaktován SPÚ, který se následně dopisem ze dne 15. 2. 2022 vyjádřil, že byla dočasně pozastavena realizace výše uvedených pozemků, a to až do doby změny vlastnictví předmětu aukce. PENB: kategorie C. Další informace jsou dostupné v aukční vyhlášce.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční v těchto termínech: v úterý 3. 1. 2023 od 10:00 do 11:00 hod., ve středu 11. 1. 2023 od 13:00 do 14:00 hod.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 900.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-3222231/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele bankovních služeb), je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
900 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce