Staré Brno - parcela č. 1310 se stavbou bytového domu č. p. 479

ID (87750-A28149)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

11.01.2023 14:00 - 12.01.2023 14:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

51 600 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Michaela Hiltavská

542163332

michaela.hiltavska@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Předmětem elektronické aukce je tato nemovitá věc: • parcela číslo: 1310 o výměře 344 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, Součástí je stavba: Staré Brno, č.p. 479, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: 1310 se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří stavba bytového domu č.p. 479, zpevněná plocha z betonových dlaždic v zadním traktu a trvalý porost (1 pnoucí dřevina), zapsaná na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Staré Brno, obec Brno, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město. Popis předmětu aukce: Dům č.p. 479, který stojí na pozemku parcela číslo 1310, je v ulici Nádražní 20 v městské části Staré Brno a ze všech bytů je jedinečný výhled na dominantu města Brna – katedrálu sv. Petra a Pavla. Pozemek parcela číslo 1310 je z většiny zastavěn stavbou domu a malou část tvoří vnitřní dvůr za domem se zpevněnou plochou z betonových dlaždic. Dům č.p. 479 je zděná podsklepená řadová stavba s pěti nadzemními podlažími a částí podkroví, upraveným pro bydlení. Dle dostupných informací byl dům postaven před rokem 1890 a jeho stáří je tak odhadováno cca 132 let. Stavba je v původním stavu a z důvodu zanedbané údržby je v celkově horším technickém stavu. Nemovitost je určena k celkové rekonstrukci. Základy domu jsou běžné betonové bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné, tl. cca 0,60 m, stropy ve sklepě klenby, jinak s rovným podhledem, střecha šikmá, krytina lepenka a plech, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky vápenocementové, vnější obklady chybí, vnitřní obklady koupelny, kuchyně a WC, schody betonové, dveře plné a prosklené, okna dřevěná dvojitá, podlahy parkety, PVC. Vytápění je etážové s plynovými kotli nebo lokální plynové. Elektrická energie světelná i motorová. Rozvody vody provedené, zdrojem teplé vody je bojler. V domě je provedena instalace zemního plynu. V roce 2011 byly vybudovány nové rozvody plynu. Odkanalizování do veřejné kanalizace. Vybavení kuchyní standardní – plynový a elektrický sporák. Výtah chybí. V roce 2022 byla provedena oprava části střechy, která byla v havarijním stavu a provedena revize bleskosvodu. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě. Dispozice: V domě se nachází celkem 11 bytů. Jedná se o prostorné byty o celkové užitné ploše 1 029,00 m2. Devět bytů má dispozici 3+1, jeden byt je s dispozicí 4+1 (zde bylo vybudováno dřevěné mezipatro, ke kterému vedou dřevěné schody) a jeden byt s dispozicí 2+1. V každém nadzemním podlaží jsou vždy proti sobě umístěny 2 byty: První nadzemní podlaží: byt č. 1 - dispozice 3+1 o výměře 81,50 m2, byt č. 2 - dispozice 3+1 o výměře 84,80 m2 Druhé nadzemní podlaží: byt č. 3 - dispozice 3+1 o výměře 98,00 m2, byt č. 4 - dispozice 3+1 o výměře 96,00 m2 Třetí nadzemní podlaží: byt č. 5 - dispozice 3+1 o výměře 100,20 m2, byt č. 6 - dispozice 3+1 o výměře 96,90 m2 Čtvrté nadzemní podlaží: byt č. 7 - dispozice 3+1 o výměře 96,50 m2, byt č. 8 - dispozice 3+1 o výměře 97,50 m2 Páté nadzemní podlaží: byt č. 9 - dispozice 3+1 o výměře 99,75 m2, byt č. 10 - dispozice 4+1 o výměře 122,25 m2 Na úrovni vstupu na střechu, tj. v šestém nadzemním podlaží v podkroví je umístěn menší byt s dispozicí 2+1 o výměře 55,50 m2, který byl vybudován dodatečně. Zde docházelo k protékání střechou a byt není možné v tomto stavu užívat. V domě č.p. 479 nejsou vymezeny bytové jednotky, takže kupující si případné vymezení bytových jednotek zařídí sám na vlastní náklady a zodpovědnost. V domě č.p. 479 je z 11 bytů 6 neobsazených a 5 je jich na základě nájemních smluv aktuálně pronajato, z toho 3 na dobu určitou a 2 na dobu neurčitou. Se zněním nájemních smluv bude kupující seznámen před podpisem kupní smlouvy. Dvorní trakt domu je od sousedního pozemku parcela číslo 1305 oddělen cihlovou zdí. Zeď je součástí sousedního pozemku ve vlastnictví společnosti EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE s.r.o. Zeď je v havarijním stavu a byla zajištěna pomocí dřevěných trámů prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Movité věci, nacházející se na předmětu aukce nejsou ve vlastnictví prodávajícího a nejsou tak ani předmětem prodeje. Případné vyklizení movitých věcí ve společných prostorách domu č.p. 479 a v neobsazených bytech si kupující zajistí sám na vlastní náklady a zodpovědnost. Předmět aukce může být dotčen, se všemi souvisejícími dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou případným zájemcům bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. Případní zájemci o předmět aukce jsou srozuměni s omezeními, vyplývajícími ze způsobu ochrany, který je u předmětu aukce zapsán na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Staré Brno. Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 479 v k. ú. Staré Brno, obec Brno, stanovil třídu energetické náročnosti budovy: F - velmi nehospodárná.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, tj. na adrese Nádražní 479/20, 602 00 Brno a to dne 21. 12. 2022 v 9:00 hodin a dne 3. 1. 2023 v 15:00 hodin.
1. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 5.160.000,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-45423621/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 3. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
5 160 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce