k.ú. Ruzyně - prodej pozemku parc. č. 1856/1 (aukce č. EAS/PHA/004/2019)

ID (43657-A4671)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

20.08.2019 9:00 - 22.08.2019 9:00  (SEČ/SELČ)
20.08.2019 9:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

31 500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Bc. Kateřina Urbanová

+420 225 776 161

katerina.urbanova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Jedná se o pozemek parc. č. 1856/1 o výměře 12 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využitelnosti: zeleň v katastrálním území Ruzyně, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 60000. Pozemek je z velké části nezpevněnou plochou zeleně, včetně trvalých okrasných dřevin a několika přestárlých ovocných stromů. Zbývající část tvoří účelové zpevněné komunikace. Pozemek je ve funkčním celku se stavebními pozemky a stavbami bytových domů čp. 680 – 690 na pozemcích parc.č. 1845-1855, jiného vlastníka. Dále pak 24 garáží na pozemcích jiného vlastníka. Severní část předmětného pozemku (za stavbami uvedených garáží) je nezastavěná, zatravněná, mírně svažitá k jihu. Na severozápadní a severovýchodní části pozemku se nacházejí plechové garáže (stavby nezapsané v katastru nemovitostí). K těmto částem pozemku jsou uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou, které by přešly na nového vlastníka pozemku, včetně krátkodobé nájemní smlouvy pro Společenství vlastníků v budově Sobínská 680 až 683 za účelem Revitalizace bytového domu Sobínská 680 – 683. Bližší informace o nájemních smlouvách Vám poskytne kontaktní osoba zadavatele aukce. Pozemek je přístupný z ulic Stochovská a Sobínská, s možností napojení na přípojky všech inženýrských sítí (veřejný vodovod, kanalizace, elektřina, plyn). Okolní zástavbou jsou bytové domy, sklady, vazební věznice, základní a mateřská škola a železniční trať se zastávkou Praha-Ruzyně (cca 400 m). Další spojení s centrem města jsou autobusy PID se zastávkou Drnovská (cca 200 m). Na Letiště Václava Havla je dojezdová vzdálenost 6,5 km. Ve vzdálenosti 500 m se nachází vstup do obory Letohrádku Hvězda. Podle platného územního plánu hlavního města Prahy se pozemky kolem bytových domů nacházejí v území čistě obytném. Severní část pozemku se nachází v území všeobecně smíšeném, zastavitelném.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 3 150 000 Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých). Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 vedený u České národní banky tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19. 8. 2019 do 23.59 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele platebních služeb), je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu, vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů. Včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností účastníka. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
3 150 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci