Tisk nabídky

Detail nabídky

Prodej pozemků s rozestavěnou stavbou v k. ú. Rokytno na Moravě - výběrové řízení s aukcí č. BZR/8/2019

Stavby
1 190 000,00 Kč
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Žďár nad Sázavou
Jiné formy PP (21.08.2019 0:00 - 18.09.2019 9:00)
Olga Večeřová
566 502 455
Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou
Stavba – jedná se o rozestavěný objekt novostavby, která byla povolena jako rekvalifikačně – rehabilitační středisko pro zdravotně postižené. Výstavba byla v rozestavěném stavu zastavena v roce 1997 a od té doby již nepokračovala. Budova má 3 podlaží (1. NP, 2. NP a podkroví, v části 2. NP jsou i prostory se zkosenými stropy), je postavena na členitém půdorysu skládajícím se ze šesti vzájemně komunikačně, účelově i stavebně propojených sekcí v jeden souvislý celek. Pokud jde o rozsah rozestavěnosti – je postavené obvodové zdivo a provedeno zastřešení, otvory pro okna a dveře jsou z větší části zatlučené, pouze na několika místech se uchovala původně nově zabudovaná prosklená okna. Střecha je velmi členitá sedlová a valbová s různými výškovými úrovněmi hřebene a několika vikýři. Krytina je z betonových tašek a pozinkovaného plechu. Realizované konstrukce vykazují zjevné opotřebení. Objekt je neoplocen. Z přípojek inž. sítí je provedeno hlavní trubní vedení splaškové i dešťové kanalizace včetně šachet a vodovodní přípojka, rozestavěnost přípojky elektro nebyla zjištěna, pouze u budovy postaven PRIS pilíř. Pozemky: • pozemek parc. č. 129/1 – je zastavěn budovou rozestavěného objektu (tento dále malou částí stojí na pozemku parc. č. 129/2, který je ve vlastnictví města Nové Město na Moravě, užívací vztah k pozemku není upraven) • pozemky parc. č. 127/1, 128/1 a 130 – tvoří jednotný funkční celek se zbývajícím majetkem, jsou to samostatně nevyužitelné díly pozemků okolo stavby. Do další dokumentace mohou zájemci nahlédnout u Úřadu na kontaktní adrese dle Čl. XI. tohoto Oznámení. Průkaz energetické náročnosti rozestavěné stavby dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, se nevyžaduje – jedná se o nedokončenou stavbu. Dle mapy technických sítí E.ON vede při hranici pozemků parc. č. 127/1 a 128/1 elektrická síť. Na prodávaném majetku se mohou nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. Nemovité věci se nacházejí na území III. zóny Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, vlastník nemovitých věcí musí dodržovat základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dle schváleného územního plánu města Nové Město na Moravě jsou pozemek parc. č. 127/1 a část pozemku parc. č. 129/1 zařazeny do funkčního využití „Smíšené venkovské území“, pozemky parc. č. 128/1, parc. č. 130 a část pozemku parc. č. 129/1 do funkčního využití „Občanská vybavenost“. Lhůta k dokončení stavby do 31. 12. 2004 stanovená v Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením, vydaném dne 11. 7. 2001 Městským úřadem v Novém Městě na Moravě, nebyla dodržena. Úřadu není známo, že by byla výše uvedená lhůta prodloužena.
Středa 4. 9. 2019, v době od 13.15 - 13,45 hod.

Přiložené dokumenty k nabídce
Položky nabídky (1)

1. prodej pozemků s rozestavěnou stavbou v k. ú. Rokytno na Moravě

Stavby
Pozemky - ostatní
Nové Město na Moravě
Rokytno na Moravě - rozest., 127/1, 128/1, 129/1, 130
1911
přízemí a patro
1/1
14.08.2019