Dražba (č. HK/D3/2018): Pozemek st.p.č. 1407 o výměře 797 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1172, byt. dům vč. movitých věcí, k. ú. Hradec Králové

ID (32450)

Pozemky

30 500 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Hradec Králové
Jiné formy PP (ukončeno)

Ilona Kuczerová

495 853 618

Ilona.Kuczerova@uzsvm.cz

Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové

Předmět dražby: pozemek stavební parcela č. 1407 o výměře 797 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany - ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., památkově chráněné území, součástí je stavba v obci Hradec Králové, č. p. 1172, byt. dům; a movité věci umístěné v budově č. p. 1172, a to: 118 kusů garnýží včetně konsol, zabezpečovací zařízení (včetně ústředny Esprit 748, klávesnice Esprit 642, náhradního zdroje, krytu ústředny a 4 kusů čidel glasstrek) a automatický telefonní komunikátor ATH 100. Jedná se o panelový objekt na pozemku st.p.č. 1407 v k.ú. Hradec Králové, nacházející se téměř v centru města Hradec Králové, kde je veškerá dostupná občanská vybavenost. Část pozemku tvoří přilehlý chodník se vstupem a zatravněná plocha podél budovy. Budova č. p. 1172 má devět nadzemních podlaží, z čehož 9. NP je technické. Budova má také technické podzemní podlaží - suterén. Konstrukce budovy je ze železobetonových panelů příčného konstrukčního systému T06 o modulu 6 m. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely s tepelnou izolací z plynosilikátu. Schodiště je středové, železobetonové se stupni s teracovým povrchem. Střecha je plochá s krytinou z izolačních pásů. Dle odhadu byla výstavba budovy dokončena kolem roku 1970 a sloužila jako ubytovna pro zaměstnance Fakultní nemocnice HK. Budova je převážně v původním stavu a v současné době je již několik let bez využití. Dle Průkazu energetické náročnosti budovy je budova zařazena do třídy energetické náročnosti E. Budova je napojena na inženýrské sítě, tedy veřejný vodovod a kanalizaci, elektrorozvod, dálkový rozvod tepla a na telefonní rozvod. Vytápění budovy je horkovodní z dálkového rozvodu. Napojení budovy na veřejný vodovod není funkční, není zde vodoměr a cirkulační čerpadlo. V budově jsou umístěny 2 osobní výtahy. Jeden z výtahů je po revizi v prosinci roku 2017, zatím dočasně z důvodu nevyužití odpojen. Druhý výtah je mimo provoz z důvodu nefunkčního motoru. V 8. NP jsou místy poškozené vnitřní omítky. V obvodových stěnách jsou svislé trhliny mezi panely. Místy jsou svislé trhliny i v obvodových panelech. Pozemek st. p. č. 1407 je zatížen věcným břemenem ve prospěch České Radiokomunikace a. s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČO: 27444902, dále věcným břemenem ve prospěch UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 00562262 a věcným břemenem ve prospěch GTS Czech s. r. o., Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 28492170. Na základě stanoviska odboru památkové péče ze dne 7. 12. 2015 vyplývá, že předmětný dům č.p. 1172 v ulici Hradecká, na pozemku st.p.č. 1407, není nemovitou kulturní památkou, avšak nalézá se na území Ochranného pásma městské památkové rezervace Hradec Králové, což je památkové ochranné pásmo, chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3411 a které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury Okres. národního výboru v Hradci Králové, č.j. 847, ze dne 8. 12. 1987. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce, popis stavu předmětu dražby a práva a závazky na předmětu dražby váznoucí, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Touto „Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na den 8. 8. 2018 od 11:00 hod. v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu v 11:00 hod. Zápis účastníků dražby bude zahájen v 9:30 hod. v označených prostorách budovy ÚZSVM, ÚP HK, Horova 180, 502 06 Hradec Králové.
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín dne 21.6.2018 v 9:00 hod., 2. termín dne 31.7.2018 v 9:00 hod., případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje na adrese Hradecká 1172, Hradec Králové.

Přiložené dokumenty k nabídce