k.ú. Ruzyně - prodej pozemku parc. č. 1856/1 (aukce č. EAS/PHA/004/2019)

ID (43657)

Pozemky
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha
Aukce (zrušena)

Bc. Kateřina Urbanová

+420 225 776 161

katerina.urbanova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Jedná se o pozemek parc. č. 1856/1 o výměře 12 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využitelnosti: zeleň v katastrálním území Ruzyně, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 60000. Pozemek je z velké části nezpevněnou plochou zeleně, včetně trvalých okrasných dřevin a několika přestárlých ovocných stromů. Zbývající část tvoří účelové zpevněné komunikace. Pozemek je ve funkčním celku se stavebními pozemky a stavbami bytových domů čp. 680 – 690 na pozemcích parc.č. 1845-1855, jiného vlastníka. Dále pak 24 garáží na pozemcích jiného vlastníka. Severní část předmětného pozemku (za stavbami uvedených garáží) je nezastavěná, zatravněná, mírně svažitá k jihu. Na severozápadní a severovýchodní části pozemku se nacházejí plechové garáže (stavby nezapsané v katastru nemovitostí). K těmto částem pozemku jsou uzavřeny nájemní smlouvy na dobu určitou, které by přešly na nového vlastníka pozemku, včetně krátkodobé nájemní smlouvy pro Společenství vlastníků v budově Sobínská 680 až 683 za účelem Revitalizace bytového domu Sobínská 680 – 683. Bližší informace o nájemních smlouvách Vám poskytne kontaktní osoba zadavatele aukce. Pozemek je přístupný z ulic Stochovská a Sobínská, s možností napojení na přípojky všech inženýrských sítí (veřejný vodovod, kanalizace, elektřina, plyn). Okolní zástavbou jsou bytové domy, sklady, vazební věznice, základní a mateřská škola a železniční trať se zastávkou Praha-Ruzyně (cca 400 m). Další spojení s centrem města jsou autobusy PID se zastávkou Drnovská (cca 200 m). Na Letiště Václava Havla je dojezdová vzdálenost 6,5 km. Ve vzdálenosti 500 m se nachází vstup do obory Letohrádku Hvězda. Podle platného územního plánu hlavního města Prahy se pozemky kolem bytových domů nacházejí v území čistě obytném. Severní část pozemku se nachází v území všeobecně smíšeném, zastavitelném.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.