DRAŽBA (opakovaná) - k.ú. Hlubočepy, objekt č.p. 181 a pozemky parc. č. 707 a 708

ID (49239)

Stavby

21 000 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha
Jiné formy PP (ukončeno)

Mgr. Jitka Volfová

+420 225 776 608

jitka.volfova1@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném pro katastrální území Hlubočepy, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to: • pozemek parc. č. 707, v KN veden o výměře 1269 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, • pozemek parc. č. 708, v KN veden o výměře 244 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně. Na pozemku parc.č. 708 stojí stavba č.p. 181. Stavba je součástí pozemku. Popis předmětu dražby: Budova č.p. 181/41 (taktéž označovaná jako "Vila Lumiérů 41") je postavena na stavebním pozemku parc. č. 708, v ulici Lumiérů, v lukrativní oblasti ve vilové zástavbě, v blízkosti Barrandovských ateliérů. Jedná se o samostatně stojící stavbu funkcionalistické vily vybudované původně jako rodinná vila, později užívána jako komerční objekt. Dům postavený v letech 1931–1932 navrhl architekt Max Urban. Architekt Max Urban v roce 1927 začal projektovat plán areálu s vilovou kolonií na Barrandově a téhož roku začal realizovat barrandovskou vyhlídkovou terasu s kavárnou a restaurací Terasy. V letech 1931–1933 přišlo jeho největší dílo, filmové ateliéry na Barrandově, za něž byl roku 1937 oceněn Velkou cenou Mezinárodní výstavy umění a techniky v Paříži. K přestavbě rodinné vily na mateřskou školku došlo v letech 1978 až 1982 . V roce 1991 byla provedena plynofikace objektu, včetně nové přípojky plynu. V roce 2006 byly provedeny menší stavební úpravy a objekt byl užíván jako administrativní. V současné době je objekt prázdný, bez využití. Stavebně technický stav je průměrný, s částečným vlivem zanedbané údržby. Zejména se jedná o poškození fasádní omítky, místy popraskaná nebo opadaná, dřevěná okna a prosklené dveře na terasy na konci své životnosti. V některých částech objektu jsou zjevné prosaky vody na zdech a stropech v důsledku zatékání střechou či dešťovými svody. Systém topení a ohřevu vody je řešen plynovým kotlem, který je funkční, ale s ohledem na stáří je v současné době odpojen. Dispoziční řešení budovy č.p. 181/41: 1.PP: chodba, schodiště, sklady, sklep, kotelna, zasedací místnost, WC, sprcha, terasa; 1.NP: recepce, chodba, schodiště, 3 kanceláře, 2x WC, kuchyňka, 2X sklad, úklid; 2.NP: chodba, schodiště, 3 kanceláře, zasedací místnost, WC, 2x terasa Zastavěná plocha 171,00 m2 Obestavěný prostor 1 462,38 m3 Užitková plocha 263,30 m2 Venkovní úpravy : - přípojky vody, kanalizace, plynu a elektro vč. pilířů HU, - zpevněné plochy kolem budovy, - opěrné zdi, - venkovní schodiště, - oplocení pozemků včetně podezdívek, vrat a vrátek. Pozemky parc. č 707 a 708 jsou dle platného územního plánu hl. m. Prahy v plochách OB – Čistě obytné. Pozemek parc. č. 708 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2 nepravidelného půdorysu je zcela zastavěn budovou č.p. 181/41. Pozemek parc. č. 707 tvoří funkční celek se stavebním pozemkem a stavbou č.p. 181/41. Na pozemku parc . č. 707 se nacházejí trvalé porosty (ovocné a okrasné rostliny). Pozemky jsou prudce svažité k severozápadu, jsou zpevněné opěrnými zdmi. Na pozemcích nejsou evidována žádná věcná břemena. Na pozemcích váznou omezení veřejnoprávní povahy: • pozemek parc. č. 707 – ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP, ochranné pásmo leteckých radionavigačních zařízení letiště Praha/Ruzyně, ochranné pásmo lesů dle KN, významné krajinné prvky – ze zákona, bioregiony, památkové zóny – Barrandov-MPZ, ochranná pásma metalických sítí, ochranná pásma kanalizačních stok a sběračů, třídy ochrany ZPF, BPEJ, • pozemek parc. č. 708 – ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP, ochranné pásmo leteckých radionavigačních zařízení letiště Praha/Ruzyně, památkové zóny – Barrandov-MPZ, ochranná pásma metalických sítí, ochranné pásmo lesů dle KN, třídy ochrany ZPF, BPEJ. Stav předmětu dražby odpovídá jeho stáří, běžnému používání a údržbě.
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín dne 22. 1. 2020 v 9.00 hod. 2. termín dne 28. 1. 2020 v 15.00 hod. případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese ul. Lumiérů 181/46, Praha 5 - Hlubočepy, u vstupní branky do budovy. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Další informace lze získat u dražebníka: kontaktní osoba Mgr. Jitka Volfová, e-mail: jitka.volfova1@uzsvm.cz nebo telefonní číslo: 225 776 608, adresa: Územní pracoviště hl. m. Praha, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Přiložené dokumenty k nabídce