Úvaly u Prahy, budova č.p. 1110 - veřejná dražba

ID (61578)

Stavby

3 500 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha-východ
Jiné formy PP (ukončeno)

Ing. Eva Matějková

225776818

eva.matejkova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Předmět dražby tvoří: Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ, na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly: - pozemek p. č. 227, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, součástí je stavba: Úvaly, č.p. 1110, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č. 227 - pozemek p. č. 228, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2, způsob využití společný dvůr - pozemek p. č. 229, zahrada o výměře 963 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, včetně součástí a příslušenství, které tvoří přípojka elektro 220V, přípojka vodovodu, odpadní jímka, zpevněné plochy, oplocení, vedlejší stavba zděné kolny, dřevěná kolna, trvalé porosty – okrasné a ovocné stromy a keře. Popis: Rodinný dům je samostatně stojící na pozemku v rovném terénu. Stavba s půdorysem pravidelného obdélníku, se vstupem ze západní strany. Stavba je částečně podsklepená, obytné 1. NP, půda je přístupná pouze po venkovním dřevěném poškozeném schodišti. Stavba je na základech z betonových pasů, nosné konstrukce jsou dřevěné. Vnitřní příčky jsou zděné. Dřevěný, sedlový, sbíjený krov. Střešní krytina z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou převážně dřevěné, prkenné nebo dřevěné parkety. Okna dřevěná zdvojená. Vytápění v objektu bylo lokální, na tuhá paliva. Splachovací WC, koupelna s umyvadlem a vanou. Z inženýrských sítí je k dispozici přípojka elektřiny a voda. Do objektu je zavedena pouze elektřina 220 V. Objekt je odkanalizován pouze do jímky umístěné na pozemku. Všechny inženýrské sítě - elektřina, voda, kanalizace, plyn, optika jsou vedeny v přilehlé komunikaci. Dispozice: 1. PP – 1x sklepní místnost a chodba 1. NP – 2x pokoj, kuchyně, chodba, koupelna, WC Půda je nepřístupná. Stavba je v užívání od roku 1955, podstandardní vybavení nebo zcela bez vybavení, pouze základní a zanedbaná údržba, původní střešní krytina a klempířské konstrukce, řada prvků za hranicí životnosti, velké morální opotřebení, dřevostavba zcela nevyhovující současným standardům. Venkovní úpravy: přípojky inženýrských sítí, oplocení nemovitosti a zpevněná plocha. Zděná kůlna na pozemku parcelní č. 228 Jednopodlažní stavba, nepodsklepená na východní hranici nemovitosti. Půdorys pravidelného obdélníku, základy z betonových pasů, bez izolace, zděné nosné konstrukce, okno kovové, plné dveře. Betonová podlaha, stropy chybí. Šikmá, pultová střecha s krytinou z osinkocementových šablon. Bez zavedených inženýrských sítí. Stáří stavby cca 40 let a tomu odpovídající stav. Pozemek parcelní č. 227, k.ú. Úvaly u Prahy Pozemek je situován v zastavěném území města Úvaly, východní okraj města, v lokalitě s převažující zástavbou rodinných domů. Pozemek ve tvaru obdélníku, v rovném terénu. Pozemek je zcela zastavěn stavbou rodinného domu čp. 1110 a je zcela obklopen pozemkem parc.č. 228, se kterým tvoří jednotný funkční celek. Přístup ze zpevněné komunikace ul. 5. května. Inženýrské sítě dostupné, kanalizace nezavedena. Pozemek parcelní č. 228, k.ú. Úvaly u Prahy Pozemek je situován v zastavěném území města Úvaly, východní okraj města, v lokalitě s převažující zástavbou rodinných domů. Pozemek ve tvaru obdélníku, v rovném terénu. Pozemek je v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu čp. 1110. Pozemek je zcela zastavěn vedlejší stavbou zděné kůlny. Inženýrské sítě dostupné v rámci jednotného funkčního celku. Pozemek parcelní č. 229, k.ú. Úvaly u Prahy Pozemek je situován v zastavěném území města Úvaly, východní okraj města, v lokalitě s převažující zástavbou rodinných domů. Pozemek nepravidelného geometrického tvaru, severní část pozemku ve svahu jihozápadním směrem. Pozemek v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu čp. 1110, který zcela obklopuje a tvoří zahradu nemovitosti. V severní části pozemku je umístěna malá dřevěná kolna za hranicí životnosti. Na pozemku jsou trvalé porosty-okrasné a ovocné stromy a keře. Inženýrské sítě dostupné, kanalizace nezavedena. Nemovité věci nejsou zatíženy věcnými břemeny. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce, popis stavu předmětu dražby a práva a závazky na předmětu dražby váznoucí jsou uvedeny podle dostupných informací.
1. Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: termín dne 16. 7. 2020 v 10,00 hod. termín dne 23. 7. 2020 ve 13,00 hod. případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese Úvaly, 5. května čp. 1110. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Další informace lze získat u dražebníka: kontaktní osoba Ing. Eva Matějková, e-mail: eva.matejkova@uzsvm.cz nebo telefonní číslo: 225 776 818, adresa - Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, nebo na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

Přiložené dokumenty k nabídce