Budova bývalého Skloexportu, Liberec, včetně souvisejících pozemků

ID (71585)

Stavby

57 010 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Liberec
Aukce (ukončena)

Andrea Vyšohlídová

+420485244173

andrea.vysohlidova@uzsvm.cz

nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec I-Staré Město

Jedná se o administrativní budovu, dříve ve vlastnictví společnosti Skloexport a.s., postavenou v roce 1932 na rohu ulic Žitavská a tř. 1. máje, na pozemku p.č. 4095/1. K objektu dále náleží pozemek p.č. 4095/2, který je zastavěn stavbou bez č.p./č.e. – jiná stavba, dále pozemek p.č. 4098/2 a pozemek p.č. 4098/3, který je zastavěn stavbou bez č.p./č.e tech. vyb., včetně technického vybavení a technologie trafostanice, vše v k.ú. Liberec. Předmět aukce se nachází v širším centru obce, v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží, v lokalitě se zvýšeným množstvím zplodin z automobilové dopravy. V docházkové vzdálenosti je zeleň v podobě parků. Předmět aukce se nachází v lokalitě se zanedbatelným výskytem záplav. Pozemek p.č. 4095/1 o výměře 2.362 m2 je mírně svažitý k východu, nachází se na něm stavba č.p. 750. Hlavní vstup do budovy je z nároží ulic Žitavské a tř. 1. máje. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty, není oplocen. Stavba č.p. 750 má 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. V části objektu je půda a v části je vybudováno podkroví. Budova je napojena na elektřinu o napětí 230 V a 400 V z rozvodné sítě přes kobkovou trafostanici 400 kVA na pozemku p.č. 4098/3. Je zaveden městský vodovod a kanalizace. Do budovy je přiveden plyn do centrální plynové kotelny. Vytápění je ústřední, topná tělesa představují závěsné radiátory. Pro ohřev vody jsou instalovány bojlery. Společnými prostory jsou: vstupní prostor, schodiště, chodby, nákladní a osobní výtah (pater-noster). Ve 2. PP se nachází chodby, kotelna, sklepy, sklady, archiv, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní. UP= 868 m2. V 1.PP se nachází nádvoří, chodby, sklady, kotelna, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní, prodejny, kanceláře. UP = 1.320 m2. V 1. NP se nachází vstupní hala, recepce, chodby, sociální zařízení, kanceláře, jídelna a kuchyně se zázemím, sklady, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.482 m2. Ve 2. NP se nachází chodby, schodiště, balkon, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2. Ve 3. NP se nachází chodby, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2. Ve 4. NP se nachází chodby, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2. V 5. NP se nachází chodby, schodiště, 2 balkony, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, strojovna výtahu, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.286 m2. V podkroví se nachází chodby, schodiště, závodní klub se zázemím, kanceláře, sklady půdy, severní část budovy s pochůznou plochou střechou bez zastřešení. UP = 450 m2. Podlahová plocha činí 9.357 m2. Budova není několik let provozována a vyžaduje kompletní rekonstrukci a modernizaci. Předmět aukce není zcela vyklizen, nacházejí se v něm movité věci bez hodnoty. Kupující se zavazuje tyto movité věci převzít spolu s převáděným majetkem. Pozemek p.č. 4095/2 o výměře 333 m2 navazuje na pozemek p.č. 4095/1 a zároveň na budovu č.p. 750. Pozemek je zastavěn stavbou halové garáže a garáží se sklady z roku 1994 a přístřeškem. Garáže jsou na betonových základech, zdivo z cihelných bloků, stropy betonové monolitické, střechy ploché s živičnou krytinou a oplechované, podlahy betonové, okna tvoří skleněné luxfery, vrata jsou vysouvací s el. pohonem, vrata garáže se skladem jsou dvoukřídlá ocelová. Pozemek p.č. 4098/2 o výměře 126 m2 tvoří částečně přístup k pozemku p.č. 4095/2 a k pozemku p.č. 4098/3 a ke stavbám na nich stojících. Na části pozemku stojí stavba ocelového přístřešku pro uskladnění nádob na odpady. Pozemek p.č. 4098/3 o výměře 21 m2 je rovinný, obdélníkového tvaru, zcela zastavěný budovou trafostanice. Trafostanice byla vybudována v roce 1965. Je zde umístěno olejové trafo o výkonu 400 kVA. Venkovní úpravy tvoří zejména plochy z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivo, betonová dlažba zámková, šedá tl.do 80 mm, dále přípojka kanalizace DN 250 mm, přípojka vody DN 50 mm. V platném územním plánu statutárního města Liberec je Předmět aukce veden jako plochy smíšené obytné centrální (SC). V katastru nemovitostí jsou zapsána věcná práva ve prospěch výše uvedených nemovitých věcí, bližší popis je uveden v aukční vyhlášce. Vyjádření správců sítí je blíže popsáno v aukční vyhlášce. Bližší popis budovy je obsažen ve Znaleckém posudku č. 16533-1175/2022 ze dne 31.05.2022, který je k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele. Průkaz energetické náročnosti budovy, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou Aukční vyhlášky.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: dne 16. ledna 2023 v 10:00 hod. a dne 19. ledna 2023 v 14:00 hod. Zájemci o prohlídku v uvedených termínech oznámí zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce