Pacht pozemků ZH Tlumačov

ID (76197)

Pozemky
užívání
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
Zlín
Aukce (ukončena)

ZH Tlumačov

774659017

kancelar@hrebcinec-tlumacov.cz

nv8dknh

Dolní 115, 76362 Tlumačov

Zemský hřebčinec Tlumačov (dále jen „ZHT“) nabízí k dočasnému propachtování pozemky (způsob využití orná půda) za účelem provozování rostlinné výroby v celkové výměře 84,6342 ha dle přílohy č.1 Aukční vyhlášky a Pachtovní smlouvy na dobu určitou 7 roků od 1.11.2021 do 31.10.2028. Výše uvedené pozemky jsou v současné době pronajaté soukromé právnické osobě na dobu určitou do 31.10.2021 za účelem provozování rostlinné výroby. ZHT drží tyto pozemky v majetku ČR s právem příslušnosti hospodařit dlouhodobě jako rezervní pozemky s možností v budoucnu na nich provozovat vlastní rostlinnou výrobu případně o tyto pozemky rozšířit plochy luk a pastvin pro vlastní potřebu chovu koní. Na výše uvedených pozemcích se nenacházejí žádné movité věci v majetku Zadavatele aukce. Na Předmětu aukce nevázne předkupní právo a dále není Předmět aukce zatížen ani jinou právní vadou. Pachtovní smlouva bude uzavřena s Vítězem aukce a Vítěz aukce se v Pachtovní smlouvě zaváže hradit roční pachtovné ve výši, která bude dosažena jako aukční cena v této elektronické aukci. K vysoutěžené aukční ceně ročního pachtovného bude připočtena daň z nemovitostí dle aktuální výše Zákona č.338/1992 Sb., Zákon o dani z nemovitých věcí v platném znění a dále bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě dle Zákona č.235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění. Uživatelům elektronického aukčního systému (dále jen "EAS"), kteří se do elektronické aukce přihlásí, bude jako Účastníkům aukce přiděleno ID účastníka aukce, které platí pouze pro konkrétní elektronickou aukci. Vstupem do elektronické aukce Účastník aukce souhlasí s podmínkami Pachtovní smlouvy, která je v přiložených dokumentech této aukce. Kromě prohlášení podle Aukčního řádu účastník svou účastí v elektronické aukci prohlašuje, že nemá vůči Zadavateli aukce dluh, jehož plnění je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů; v případě, že dojde ke změně v této skutečnosti, nebude se účastnit žádné elektronické aukce v EAS a bezodkladně tyto změny oznámí správci. Existence takového dluhu může být důvodem pro odmítnutí uzavření Pachtovní smlouvy s Vítězem aukce.
Prohlídka Předmětu aukce pro účast v aukci není povinná, majetek je volně přístupný, ale je možná po dohodě s kontaktní osobou. Kontaktní osoba pro provedení prohlídky Předmětu aukce: Ing. Roman Klos, mobil: +420 604 693 662. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.