K.ú. Krásná Studánka, st.p.č. 482 včetně stavby bez č.p./č.e. - objekt stálého lehkého opevnění (21m)

ID (79548)

Stavby

65 400,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Liberec
Aukce (ukončena/zrušena)

Ivana Foglová

485244468

Ivana.Foglova@uzsvm.cz

Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 46001 Liberec

Hlavní součást Předmětu aukce je objekt stálého lehkého opevnění. Železobetonová stavba je bez inženýrských sítí, není uzavřená. Typ K2/260/A-160. Pozemek st.p.č. 482 je výše zmíněným objektem zcela zastavěn. Předmět aukce je pěšky přístupný pouze přes pozemky cizích vlastníků, příjezd k Předmětu aukce, není možný vůbec. Předmět aukce je umístěn v lesním komplexu ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Vstup a jiná omezení v užívání těchto lesů se řídí zvláštními předpisy, včetně zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon. Průkaz energetické náročnosti budovy, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se nevyžaduje, protože objekt stálého lehkého opevnění splňuje podmínky pro výjimku dle ustanovení § 7 odst. 5, písm.a) tohoto zákona. Z hlediska územního plánu je Předmět aukce veden v plochách přírody a krajiny – lesní porosty. Vyjádření z hlediska liniových staveb: ČEZ Distribuce, a.s. - nenachází se energetické zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s. - nenachází se komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o. - nejsou umístěna provozovaná plynárenská zařízení ani plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě firmy. CETIN a.s. - nevyskytuje se síť elektronických komunikací. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. - nenachází se provozovaná zařízení a jejich ochranná pásma.
Pozemek i stavba jsou volně přístupné.

Přiložené dokumenty k nabídce