Aš, historická reprezentativní budova č.p. 378 (Geipelova vila), dvougaráž, altán, včetně souvisejících pozemků a p.č. 407/1 a č. 407/2

ID (58358-A13378)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

27.01.2021 10:00 - 28.01.2021 10:00  (SEČ/SELČ)
27.01.2021 10:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

8 000 200,00 Kč
100 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ing. Ivana Mitrengová

354417145

ivana.mitrengova@uzsvm.cz

3mafszi

Závodu Míru 725/16, 36017 Karlovy Vary

Jedná se o majetek nacházející se v intravilánu obce Aš. Dům č.p. 378 umístěný na pozemku p. č. st. 255, který sloužil původně jako služebna Policie ČR - Obvodního oddělení v Aši, je v současné době prázdný, neobydlený. Jedná se o reprezentativní, historickou vilu, která byla v roce 2015 Ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku, a to včetně pozemku p. č. st. 255, na které je vila č.p. 378 umístěna, vedlejší dřevěné stavby altánu, umístěné na pozemku p. č. 407/1 (neevidované v KN), zahrady a oplocení. Kulturní památka je evidována v rejst. pod č. ÚSKP 105829. Na pozemku p. č. 407/1 je také umístěna opěrná zeď, topný kanál, vodovod, kanalizace, komunikace a chodník. Na vedlejším pozemku p. č. st. 4458 byla dodatečně postavena samostatná stavba bez čp/če – garáž pro dvě osobní vozidla. Pod pozemkem p. č. 407/1 se nalézají samostatně přístupné sklepní prostory, které jsou přístupné vstupem z opěrné zdi v ulici Hlavní. Pozemky p. č. 407/1 a p. č. 407/2 jsou částečně porostlé trvalými porosty – vzrostlými listnatými stromy a keři a tvoří funkční celek se výše uvedenými pozemky a stavbami. Vila č.p. 378 v Aši byla realizována podle plánů firmy Köhler ? Pschera v roce 1888 pro významného ašského továrníka Gustava Geipela. Poměrně honosná vila je pojata v duchu romantizujícího historismu s neorenesančními a neobarokními motivy. Fasáda je členěna bohatou štukovou výzdobou, doplněnou několika plastikami. Stavba se dochovala ve svém hmotovém řešení, s nenarušenou vnitřní dispozicí, s historickými konstrukcemi a celou řadou zajímavých architektonických detailů. V interiéru se zachovalo velké množství uměleckořemeslných prvků. Památková hodnota vily nespočívá jen v architektonickém pojetí a unikátním vybavením interiéru, ale i v míře dochování všech částí. Objekt samotný nebyl dotčen žádnými nadmíru necitlivými úpravami, přestavbami ani přístavbami. Ve sklepních prostorech budovy č.p. 378, které jsou vlivem vlhkosti ve špatném technickém stavu, jsou umístěny dva plynové kotle a kombinovaný elektrický ohřívač vody. V prvním nadzemním podlaží předmětné budovy je monumentální schodiště a dvě velmi zachovalé místnosti. Ve druhém nadzemním podlaží je jedna lépe zachovalá místnost, ostatní jsou ve špatném technickém stavu. Totéž platí i pro místnosti v podkroví. Krov je napaden dřevokaznou houbou, narušené jsou i některé trámy stropu druhého nadzemního podlaží a některé krokve krovu. V budově je instalován elektronický zabezpečovací systém napojený na SCO KŘP KVK a na samostatný kamerový systém, který je do doby prodeje předmětného majetku pouze zapůjčen. V zahradě na pozemku p. č. 407/1 je umístěný dřevěný altánek z dekorativní hrázděné konstrukce a bedněním postavený na půdoryse řeckého kříže. Střecha altánku je tvořena průnikem dvou sedlových střech. Altán je ve špatném technickém stavu. Dřevěná podlaha z větší části chybí a část dřevěných trámů u podlahy je silně poškozená. Zděná garáž pro dvě osobní vozidla má plochou střechu, plechová dvoukřídlá vrata. Do objektu je zavedena elektřina. Areál vily Gustava Geipela je oproti terénu přilehlé ulice vyvýšen a rozdíl je vyrovnán pomocí kamenné opěrné zdi. Na ní je posazen původní kovaný plot s kamennými sloupy. Areál je napojen na rozvod el. energie, plynu, veř. Vodovod, kanalizaci. K budově je přiveden optický kabel ve vlastnictví CETIN a.s. V katastru nemovitostí není vedeno žádné věcné břemeno ani jiné věcné právo zatěžující prodávaný majetek.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to v pondělí dne 11. 1. 2021 od 10:00 hod. do 10:30 hod. Sraz účastníků prohlídky bude v 10,00 hod. u vstupní brány v ul. Gustava Geipela v Aši, prohlídka bude probíhat hromadně. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 800 020,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-24728311/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 26. 1. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci.
800 020,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci