Pozemek p.č. 309/2 v k.,ú. Michle

ID (69097-A13862)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

23.02.2021 14:00 - 25.02.2021 14:00  (SEČ/SELČ)

12 230 000,00 Kč

12 230 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
04476f8e 12 230 000,00 Kč 25.02.2021 9:11
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Milan Ševela

225776150

Milan.Sevela@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Pozemek p.č. 309/2 o výměře 459 m2 se nachází v zastavěném území města, v katastrálním území Michle, hl. m. Praze. Přístup k pozemku je z veřejné komunikace se zpevněným povrchem. Pozemek je rovinný, trojúhelníkového tvaru. V ulici se nacházejí inženýrské sítě (veřejný vodovodní řad, veřejná kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie), na něž je možnost napojení. Pozemek se nenachází v záplavovém území. Dle platného územního plánu hl. m. Prahy se pozemek nachází v území SV – plochy všeobecně smíšené. Odbor stavební MČ Praha 4 vydal v roce 2018 stavební povolení na stavbu zpevněné odstavné plochy pro osobní automobily a areálové komunikace na tomto pozemku, včetně nového oplocení s novou posuvnou branou. Toto rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné.
Pozemek je volně přístupný.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1 000.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 22. 2. 2021 do 14:00. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 2. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností účastníka. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
1 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci