Želiv (areál ostrůvek), č.p. 337 stavba pro rodinnou rekreaci, č.p. 25 stavba občanské vybavenosti s příslušnými pozemky v k.ú. Želiv

ID (50123-A13966)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

23.02.2021 12:00 - 24.02.2021 12:00  (SEČ/SELČ)
23.02.2021 12:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

4 150 000,00 Kč
20 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dana Kotlíková

565351294

dana.kotlikova@uzsvm.cz

8upftbv

Pražská 127, 39301 Pelhřimov

Pozemky KN: • st.p.č. 218/1 o výměře 111 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany pozemku: nemovitá kulturní památka, součástí je stavba: Želiv, č.p. 337, rod. rekr., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 218/1 • st.p.č. 218/2 o výměře 203 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany pozemku: nemovitá kulturní památka, součástí je stavba: Želiv, č.p. 25, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 218/2 • st.p.č. 218/3 o výměře 49 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany pozemku: nemovitá kulturní památka, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 218/3 • st.p.č. 218/4 o výměře 168 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany pozemku: nemovitá kulturní památka, • st.p.č. 218/5 o výměře 78 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, způsob ochrany pozemku: nemovitá kulturní památka, • p.p.č. 1405 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, v k. ú. Želiv, obec Želiv, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov, a zapsané na LV č. 60000. Popis předmětu aukce: Tento areál se nachází v obci Želiv. Na poloostrově ohraničeném místním rybníkem a řekou Želivkou. Jedná se o soubor objektů sloužící k rekreaci a trvalému bydlení. Na pozemku st.p.č. 218/1 o výměře 111 m2, stojí stavba č.p. 337, určená pro rodinnou rekreaci: jedná se o přizemní dům postavený v roce 1974. Stěny jsou montované z panelů na bázi laminátu a dřeva, osazené na suterénním kamenném a betonovém zdivu. Objekt je podsklepený, střecha plechová. V objektu jsou dva prostory užívané k bydlení o velikosti 3+1 a 2+1, spojené společným vchodem. Vnitřní zařízení (kuchyně a soc. zařízení z části odmontováno). Objekt je v původním stavu, včetně původních inženýrských sítí. Vzhledem k jeho umístění v těsné blízkosti rybníka výrazně trpí vlhkostí. Objekt je napojený na elektřinu, obecní vodovod, kanalizace je svedena do septiku – nutnost vyvážení. Vytápění je řešeno formou přímotopů. Objekt je vyklizen. Plány budovy nebyly dohledány. Na pozemku st.p.č. 218/2 o výměře 203 m2, stojí stavba č.p. 25, občanská vybavenost. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům postavený pravděpodobně v roce 1950, ve které se nacházejí tři prostory užívaný k bydlení. Dům je zděný z kamene a cihel, tloušťka stěn je 45 – 55 cm. Zastřešený je dřevěným vázaným valbovým krovem, na střeše jsou původní tašky. Ze západní strany byla provedena v letech 1980 – 1990 přístavba vstupu a zázemí druhého prostoru užívaného k bydlení. Třetí prostor užívaný k bydlení - je umístěn v podkroví. Dům č.p. 25 tvoří tři prostory užívané k bydlení: Prostor užívaný k bydlení č. 1 o velikosti 1+1 pronajatý na základě nájemní smlouvy. Prostor užívaný k bydlení č. 2 o velikosti 2+1 pronajatý na základě nájemní smlouvy. Prostor užívaný k bydlení č. 3 o velikosti 2+1 - v podkroví – bez uživatele. Dům je v původním stavu, včetně původních inženýrských sítí. Vzhledem k jeho umístění v těsné blízkosti rybníka výrazně trpí vlhkostí. Vytápění je řešeno formou přímotopů a samostatného topení kamny, ohřev vody el. bojlerem. Objekt je napojený na elektřinu, obecní vodovod, kanalizace je svedena do septiku – nutnost vyvážení. Dohledána částečná projektová dokumentace. Na pozemku st.p.č. 218/3 o výměře 49 m2, stojí stavba bez čp/če – kolna, pronajatá na základě nájemní smlouvy. Na pozemku p.č. 1405 se nachází plot, na pozemku st. p.č. 218/5 se nachází porost. Pozemky st.p.č. 218/4, st.p.č. 218/5 a p.p.č. 1405 tvoří přístup a obslužný prostor k výše uvedeným budovám, na pozemku st.p.č. 218/4 je umístěna vodovodní šachta s vodoměry. Inženýrské sítě: elektřina, veřejný vodovod, kanalizace svedena do septiku, který se nachází na pozemku p.p.č. 261/6 ve vlastnictví 3. osoby, přístup není právně zajištěn. Pozemky p.p.č. 261/5, p.p.č. 261/4 a p.p.č. 261/6 tvořící zahrady kolem těchto staveb jsou ve vlastnictví 3. osoby, přístup není právně zajištěn. Pozemek p.p.č. 261/7 tvořící jediný možný přístup k uvedeným pozemkům a stavbám je též ve vlastnictví 3. osoby, přístup není právně zajištěn. Třída energetické náročnosti budovy čp. 25 pro celkovou dodanou energii byla energetickým specialistou stanovena jako třída G – mimořádně nehospodárná. Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 25 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přiložen k této Aukční vyhlášce a tvoří její nedílnou součást.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou: Dana Kotlíková, Monika Marešová, tel. 565 351 294.
1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 250.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-3222231/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 7.12.2020. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 3. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele bankovních služeb), je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne ukončení aukce
250 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci