BÍLOVICE NAD SVITAVOU - BÝVALÁ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

ID (69456-A14046)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

25.02.2021 13:00 - 26.02.2021 13:00  (SEČ/SELČ)
25.02.2021 13:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

15 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jiří Janeček

542 163 326

Jiri.Janecek@uzsvm.cz

Příkop 11, 602 00 Brno

Předmětný majetek se nachází v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou. Jedná se o komplex tří budov (2x objekt občanské vybavenosti – hlavní budova býv. léčebny č.p. 408 a budova býv. prádelny a stavba technického vybavení – objekt ČOV) a pozemků, které se včetně všech součástí a příslušenství (zejm. přípojky) nacházejí na území tří katastrů, a to k. ú. Bílovice nad Svitavou, k. ú. Vranov u Brna a k. ú. Útěchov u Brna. Celková výměra pozemků, se kterými Úřadu přísluší hospodařit a jsou předmětem prodeje, činí 2 310 m2. V areálu se nacházejí i pozemky jiného vlastníka, Mendelovy univerzity v Brně, přičemž předmětné budovy stojí zčásti i na pozemcích tohoto vlastníka (st. 1511, st. 399/1, st.1354). Dále upozorňujeme, že se předmětný majetek částečně nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Malužín ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Budova č.p. 408 sloužila jako léčebna dlouhodobě nemocných a její projektové rozložení tomuto účelu odpovídá. Budova občanské vybavenosti bez č.p./č.e., která stojí na parcele st. 399/2, LV 60000, st. 399/1, LV 2007– jedná se o bývalou prádelnu. Budova technického vybavení bez č.p./č.e – objekt ČOV, která stojí na parcele st. 1354, LV 2007 v k. ú. Bílovice nad Svitavou. Veškeré skutečnosti ohledně předkupního práva, nájemních vztahů a podrobného popisu majetku – viz Aukční vyhláška. Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 408 na pozemcích parc. č. st. 398 a 1511 v k. ú. Bílovice nad Svitavou a budovy bez č.p./č.e, obč. vyb. na pozemcích parc. č. 399/1 a 399/2 v k. ú. Bílovice nad Svitavou dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přílohou Aukční vyhlášky. Průkaz energetické náročnosti budovy bez č.p./č.e., tech. vyb. dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože budova splňuje podmínky pro výjimku dle ustanovení § 7a odst. 5 tohoto zákona.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, tj. na adrese Bílovice nad Svitavou č.p. 408, Bílovice nad Svitavou, 664 01, a to: ve středu 10. 2. 2021 v době od 10:00 hod. do 12:00 hod., za předpokladu předchozí telefonické/e-mailové domluvy s výše uvedenou kontaktní osobou nejpozději do 9. 2. 2021. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Konkrétní termíny prohlídek budou stanoveny tak, aby byly respektovány veškeré platné právní předpisy a vnitřní předpisy zadavatele, vydané k zabránění šíření nákazy COVID-19.
1. Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1 500 000,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-45423621/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 24. 2. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 3. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. 4. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností účastníka. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
1 500 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce