NEMOVITÉ VĚCI V K.Ú. MORÁVKA - KOMPLEX BÝVALÉHO REKREAČNÍHO STŘEDISKA "ČESKÉ SRDCE"

ID (69466-A14056)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

03.03.2021 13:00 - 04.03.2021 13:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

4 990 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Anna Foldynová

558416145

anna.foldynova@uzsvm.cz

c4nfs5n

Komenského 447, 738 01 Frýdek-Místek

Předmětem aukce jsou nemovité věci v katastrálním území Morávka, obec Morávka, a to pozemky parcela St. 1075, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, jehož součástí je stavba: Morávka, č.p. 230, rodinný dům, parcela St. 2409, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Dále pozemky pozemková parcela 352/1, zahrada, 352/6, zahrada, 353/1, trvalý travní porost, 354/3, trvalý travní porost, 355/3, trvalý travní porost, vše rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond. Rodinný dům č.p. 230, který stojí na pozemku parcela St. 1075 a je jeho součástí. Jedná se o bývalý objekt rekreačního zařízení „České srdce“. Objekt tvoří dvě propojené budovy. Budova „A“ z roku 1928 byla původně celodřevěná turistická ubytovna s podsklepením, 1. nadzemním podlažím a podkrovím. V 1. podzemním podlaží jsou umístěny sociální zařízení, toalety, umývárna a sprchy. V 1. nadzemním podlaží a podkroví jsou umístěny jednotlivé pokoje. Budova „B“ byla přistavěna k původní dřevěné budově v roce 1947, je zděná a částečně podsklepená s prostory pro kotelnu a násypné části pro tuhé palivo, dále je v 1. podzemním podlaží umístěna technická místnost. V 1. nadzemním podlaží a podkroví jsou také pokoje pro ubytování a velká společenská místnost. Budova „A“ a „B“ je spojena zděným spojovacím krčkem, který je umístěn v 1. nadzemním podlaží, dispozičně je spojovací krček řešen při vstupu do objektu jako recepce a bar. Stavba č.p. 230 označená jako „Rekreační středisko České srdce“, je Agenturou pro rozvoj Moravskoslezského kraje, a.s., zařazena v seznamu Browenfieldů Moravskoslezského kraje. Garáž bez čp/če (s nářaďovnou), která stojí na pozemku parcela St. 2409 a je jeho součástí. Garáž s nářaďovnou má plochou střechu, dva samostatné vchody a zděnou konstrukci o tloušťce 15 cm. Stavba č.p. 230 a stavba garáže bez čp/če jsou dlouhodobě neužívány a ve špatném technickém stavu, bez fungující elektroinstalace, vodovodní instalace a vytápění. Pozemek pozemková parcela 352/1 – na pozemku se nachází rozpadlé oplocení z dřevěných latěk s betonovou podezdívkou, pozůstatky plotu z kovového pletiva s kovovými sloupky. Dále se na pozemku nachází zděný pilíř pro hlavní uzávěr plynu a betonové dlaždice, které v minulosti sloužily jako hřiště. Na pozemku se nachází turistický ukazatel „Morávka České srdce“. Pozemek pozemková parcela 352/6 – na pozemku se nachází septik a odpadová šachtice pro stavbu č.p. 230, část pozemku je zpevněna betonem – zadní přístup ke stavbě č.p. 230. Pozemek pozemková parcela 353/1 – pozemek slouží jako přístup a manipulační prostor ke stavbě č.p. 230. Pozemek tvoří z části betonové panelové plochy. Nacházejí se zde venkovní betonové schody a nájezd s podezdívkou tvořící přístup k vyvýšené části pozemku, která v minulosti sloužila k venkovnímu posezení s tábořištěm. Dále se na pozemku nachází nefunkční pouliční lampa a betonové dlaždice, které v minulosti sloužily jako hřiště. Pozemek pozemková parcela 354/3 – na pozemku se nachází pozůstatky plotu z kovového pletiva s kovovými sloupky a betonové dlaždice, které v minulosti sloužily jako hřiště. Na pozemcích pozemková parcela 352/1, 352/6, 353/1 a 354/3, vše k.ú. Morávka, se také nachází trvalé porosty (trvalý travní porost, náletové dřeviny). Pozemek pozemková parcela 355/3 – na pozemku je umístěna betonová vodovodní šachta sloužící pro stavbu č.p. 230, betonový el. sloup NN do 1 kVh v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s a stojan s dodávacími poštovními schránami ve vlastnictví České pošty, s.p. Na části pozemku je trvalý travní porost, menší část pozemku je zpevněna kamenivem.Stojan s dodávacími poštovními schránkami není předmětem elektronické aukce. Upozorňujeme, že v budově Morávka č.p. 230 a garáži bez čp/če se nacházejí movité věci ve vlastnictví třetí osoby (neznámého vlastníka). Vítěz aukce bere na vědomí, že se v budovách nacházejí tyto movité věci a nebude požadovat náhradu za jejich odvoz či likvidaci. Přístup ke komplexu „České srdce“ – pozemkům a domu Morávka č.p. 230, garáži bez čp/če je bezproblémový, po zpevněné obecní cestě. Všechny pozemky vč. objektů se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území lll. zóny ochrany přírody CHKO Beskydy. Na předmětném majetku nebo v jeho blízkosti se nachází podzemní a nadzemní síť NN do 1kV , středotlaký plynovod, zaměřený průběh metalického kabelu a zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu a vodovodní řad DN80.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: dne 26. 2. 2021 od 9:00 do 10:00. Případný další termín prohlídky předmětu aukce je možný po dohodě s kontaktní osobou. Prohlídka dne 18. 2. 2021 od 13:00 do 14:00 je ZRUŠENA! Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Z důvodu špatného stavebně technického stavu některých částí budov, nebude do těchto částí z důvodu bezpečnosti umožněn přístup.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen "EAS"). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.
499 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci