0,42337268 jednotek virtuální měny bitcoin (BTC)

ID (70867-A14604)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

07.04.2021 15:00 - 08.04.2021 15:00  (SEČ/SELČ)

544 666,00 Kč

544 632,00 Kč
20 000,00 Kč
1

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
879e81de 544 666,00 Kč 07.04.2021 16:15
Virtuální měna
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jana Baumová

225776744

jana.baumova@uzsvm.cz

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Předmětem aukce je 0,42337268 jednotek virtuální měny bitcoin (BTC). Upozorňujeme na skutečnost, že hodnota nejnižšího podání bude upravena dle výše XBP indexu k 8:00 hod CET ke dni, kdy nastane zahájení aukce ve smyslu Čl. 8, odst. 9 Aukčního řádu.
není
1. Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 40.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 6. 4. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 2. Účastník aukce uvede do pole „poznámka“ platnou adresu pro příjem bitcoinu ve formátu řetězce alfanumerických znaků, které tvoří veřejný klíč po aplikaci posloupnosti funkcí Base58 + SHA-256, na kterou v případě výhry požaduje zaslat virtuální měnu bitcoin. Pokud taková adresa nebude validní, stává se Zmařitelem aukce ve smyslu Čl. 10 odst. 15 Aukčního řádu. 3. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
40 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce