palác Broadway

ID (72235-A16506)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

14.09.2021 9:00 - 16.09.2021 12:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

1 050 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mgr. Martin Mottl

225776226

martin.mottl@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Pozemek parc. číslo: 585 o výměře 2254 m2, druh pozemku: zastavěná plocha/nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, součástí pozemku je stavba č.p. 988 (jiná stavba), vše zapsáno na LV 60000 pro katastrální území Staré Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Celá nemovitost je pronajata na základě nájemní smlouvy č. 6/03 ze 30. 12. 1993 do 31. 3. 2048. Nemovitost není evidována CRAB. V suterénu muzikálové divadlo Broadway, v přízemí průchozí obchodní pasáž mezi ulicemi Na Příkopě a Celetnou. 2. - 7. NP tvořeno kancelářskými prostorami a prostorami nájemce. Zadavatel aukce upozorňuje, že dle ust. čl. 5 odst. 5.6. dodatku č. 8 k nájemní smlouvě (viz aukční vyhláška) provádí všechny revize nájemce. Tyto revize a platné revize technologického zařízení plynové kotelny (výměna kotlů a související technologie proběhla v roce 2020) jsou k dispozici na těchto odkazech: https://www3.uzsvm.cz/2021/06/24/Revizn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20souhn.pdf https://www3.uzsvm.cz/2021/06/24/Revize%20kotelny%20souhrn.pdf Odpovědi na vznesené dotazy, týkající se předmětu výběrového řízení, naleznete na adrese https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-prodeji-palace-broadway
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: 28. 6. 2021 v 10:00 hod. 15. 7. 2021 ve 14:00 hod. 11. 8. 2021 v 10:00 hod. 26. 8. 2021 v 11:00 hod. 31. 8. 2021 ve 13:00 hod. Zájemci o prohlídku v uvedených termínech oznámí zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Kontaktní osobou je Mgr. Martin Mottl, martin.mottl@uzsvm.cz tel. 225 776 226.
1. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 13. 9. 2021 do 12:00 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý Uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.
20 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci