Bystřička - bývalé rekreační zařízení Valaška - pozemky, stavby, movité věci

ID (67409-A22519)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

18.05.2022 14:00 - 19.05.2022 12:00  (SEČ/SELČ)
18.05.2022 14:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

12 000 000,00 Kč
120 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Alice Kubičíková

571 498 073

alice.kubicikova@uzsvm.cz

Husova 1079/11, 741 01 Nový Jičín

Majetek tvoří nemovité věci - pozemky pozemková parc. č. 880/1, č. 882/2, č. 883, č. 1364/3, č. 1364/4, č. 1364/5, č. 1417, pozemky stavební - parc. č. st. 303, součástí je stavba č.p. 249, ubyt. zař., parc. č. st. 304, součástí je stavba č.p. 248, obč. vyb., parc. č. st. 506, součástí je stavba č.p. 322, ubyt. zař. Stavba čistírny odpadních vod, tj. stavba bez čp/če, techn. vybavenost, stojí na parc. č. st. 605 ve vlastnictví obce, cca 200 m od areálu. Dále součásti a příslušenství nemovitých věcí - vodárenská studna, vodojem, vodovod, kanalizace, vozovka, parkoviště, venkovní schody, požární nádrž, zpevněné plochy, opěrné zdi, zařízení EZS. Majetek s výjimkou čistírny odpadních vod se nachází v neoploceném areálu nedaleko vodní nádrže Bystřička v obci Bystřička. Areál byl dříve užívaný Policií ČR jako rekreační středisko „Valaška“. Podmínkou převodu je i převzetí movitých věcí – funkčních hasicích přístrojů, které budou do vlastnictví kupujícího převedeny samostatnou kupní smlouvou v celkové hodnotě 4.250,- Kč (jedná se o pevnou cenu). K jednotlivým budovám jsou vyhotoveny Průkazy energetické náročnosti dle zákona č. 406/2000 Sb. Více informací o prodávaném majetku viz Aukční vyhláška. Znalecký posudek: https://dokumenty.uzsvm.cz/stahovani/Fhr3HtXLZe19yMjQ PEN č.p. 248: https://dokumenty.uzsvm.cz/stahovani/MT1CffM0xB5JesmO PEN č.p. 249: https://dokumenty.uzsvm.cz/stahovani/ylA7sir2HUSHd888 PEN č.p. 322: https://dokumenty.uzsvm.cz/stahovani/nN80G959zfIC4ylW
Prohlídka předmětu aukce je možná po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 737 281 498.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.200.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 17.5.2022. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
1 200 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce