Lukavice v Čechách, zemědělský areál

ID (91107-A28300)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

17.01.2023 11:00 - 18.01.2023 13:00  (SEČ/SELČ)

4 635 000,00 Kč

4 635 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
abfadf73 4 635 000,00 Kč 18.01.2023 12:44
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Iva Zapletalová

465385511

iva.zapletalova@uzsvm.cz

Smetanova 43/1, 56216 Ústí nad Orlicí

Prodej pozemků st. p. č. 285/1, součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba; st. p. č. 286/1, součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba; st. p. č. 436, součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba; st. p. č. 437, součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba; st. p. č. 475, součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba; p. p. č. 4067 a p. p. č. 4430, vše v katastrálním území Lukavice v Čechách a obci Lukavice Pozemky jsou součástí zemědělského areálu, který se nachází na jihovýchodním okraji obce Lukavice, v lokalitě zvané Lukavský dvůr. Přístup z veřejné zpevněné komunikace. Je provedeno napojení na veřejný rozvod el. energie a vody. Odpadní vody svedeny do jímky. Součástí pozemku st. p. č. 436 je zemědělský objekt – dílna. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. El. instalace 230/400 V, bleskosvod, proveden rozvod studené i teplé vody, kanalizace, ohřev teplé vody v el. bojleru, WC, sprchový kout a umyvadlo. Součástí pozemku st. p. č. 437 je zemědělský objekt – kačárna. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, se šikmou střechou. El. instalace 230/400 V, bez dalšího vybavení. Součástí pozemku st. p. č. 286/1 je zemědělský objekt – kravín. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, se sedlovou střechou. Podkroví není využito. El. instalace 230/400 V, bleskosvod, bez dalšího vybavení. Součástí pozemku st. p. č. 475 je zemědělský objekt – teletník. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, se šikmou střechou. Podkroví není využito. El. instalace 230/400 V, bleskosvod, rozvod studené vody, bez dalšího vybavení. Součástí pozemku st. p. č. 285/1 je zemědělský objekt – teletník. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím, se šikmou střechou. Podkroví není využito. El. instalace 230/400 V, bleskosvod, rozvod studené vody, bez dalšího vybavení. Příslušenství tvoří přístřešek na pozemku p. p. č. 4067 a venkovní úpravy. Na pozemku p. p. č. 4430 se nachází ohradní zeď s bránou, která je součástí areálu zemědělský dvůr. „Ohrazení s bránou“ je vedeno na seznamu kulturních památek, katalogové číslo 1000124320_0006. Není v dobrém stavebně-technickém stavu. Areál byl pořízen v 50.-70. letech minulého století. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů je spíše průměrný. Nevykazují však žádné statické narušení. Předmětný majetek je v územním plánu obce Lukavice veden jako plochy pro výrobu zemědělskou a lesnickou, s hlavním využitím jako pozemky, stavby a areály sloužící zemědělské (živočišné a rostlinné) výrobě a skladování. Na pozemku p. p. č. 4067 v k. ú. Lukavice v Čechách a v jeho blízkosti se nachází sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063 a plynárenská zařízení společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27935311. Předmětný majetek je užíván bez upraveného smluvního vztahu společností U Dvou krkoviček s.r.o., Praha 1, Nové Město, Olivova 1397/5, IČO: 04192672.
Prohlídka Předmětu aukce bude uskutečněna po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou na č. 465 385 511. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 460.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-7126511/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
460 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci