Špindlerův Mlýn, stavební parcely č. 364, č. 365 a č. 636 a pozemkové parcely č. 506/5, č. 506/6, č. 506/7, č. 506/8, č. 506/9, č. 506/10, č. 897/3, č. 997, č. 998, č. 999, č. 1000, č. 1001, č. 1002/1, č. 1023, č. 1024 a č. 1025

ID (96961-A28376)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

17.01.2023 13:00 - 19.01.2023 13:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

136 525 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Petra Samková

499 829 962

petra.samkova@uzsvm.cz

x3eftbz

Horská 5, 54118 Trutnov

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále také „ÚZSVM“) je příslušný hospodařit s níže uvedenými pozemky v areálu hotelu Horal, které se nacházejí na území města Špindlerův Mlýn, v části zvané Svatý Petr. Hotel Horal (v současné době provozovaný pod obchodním názvem OREA Resort Horal) je vlastnictvím společnosti PHL-Hotels s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČO: 28162714, která má k převáděnému majetku předkupní právo. Převáděným majetkem ve vlastnictví státu je v areálu hotelu Horal stavební parcela č. 364, na níž stojí stavba č.p. 280 - budova hotelu Horal, dále stavební parcela č. 365, zastavěná objektem bez čp/če - plynovým zařízením, a stavební parcela č. 636, zastavěná objektem bez čp/če – trafostanicí TS 112; tyto stavby jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1138 pro katastrální území Špindlerův Mlýn a nejsou předmětem převodu. Dále jsou převáděným majetkem navazující pozemkové parcely č. 506/5, č. 506/6, č. 506/7, č. 506/8, č. 506/9, č. 506/10, č. 897/3, č. 997, č. 998, č. 999, č. 1000, č. 1001, č. 1002/1, č. 1023, č. 1024 a č. 1025, vše v katastrálním území a obci Špindlerův Mlýn. Na tomto převáděném majetku jsou následující stavby a zařízení, nezapsané v údajích katastru nemovitostí, které nejsou předmětem převodu: Na pozemkové parcele č. 506/6 se nachází minigolf, zpevněné plochy, dva vstupy do hotelu, telekomunikační vedení, venkovní osvětlení, kanalizační řad, stavba č. p. 280 přesahuje nad tento pozemek. Na pozemkové parcele č. 506/7 je opěrná zeď, venkovní osvětlení a plynové vedení. Na pozemkové parcele č. 506/8 je zpevněný povrch a venkovní osvětlení. Na pozemkové parcele č. 506/9 je zpevněný povrch, venkovní osvětlení, telekomunikační vedení, vedení ČEZ Distribuce, a.s. Na pozemkové parcele č. 506/10 je minigolf, venkovní osvětlení, kanalizační řad, telekomunikační vedení, vedení ČEZ Distribuce, a.s. Na pozemkové parcele č. 897/3 je parkoviště a komunikace se zpevněným povrchem. Na pozemkové parcele č. 997 se nachází příjezdová zpevněná cesta. Na pozemkové parcele č. 998 je zpevněný povrch, opěrná zeď, venkovní osvětlení a plynové vedení, je zde akumulační nádrž, pozemek slouží k zásobování hotelu a jako parkoviště, tvoří příjezd k hotelu, stavba č.p. 280 přesahuje nad tuto parcelu. Na pozemkové parcele č. 999 se nachází zpevněná komunikace, na pozemkové parcele č. 1000 je parkoviště a komunikace se zpevněným povrchem a na pozemkových parcelách č. 1001 a č. 1002/1 se nachází zpevněná cesta. Na pozemkové parcele č. 1023 je umístěno dětské hřiště s houpačkami a lavičkami, pozemková parcela č. 506/5 je užívaná v souvislosti s provozem tohoto dětského hřiště, je zde venkovní osvětlení. Na pozemkové parcele č. 1024 se nachází multifunkční sportoviště s oplocením. Pozemková parcela č. 1025 má zpevněný povrch, je využívaná jako parkoviště u hotelu. Výše uvedené stavby a zařízení na předmětných parcelách jsou ve vlastnictví PHL - Hotels s.r.o. Všechny označené parcely tvoří kompaktní ucelený areál sloužící k provozu hotelu Horal. Pozemkové parcely tvoří funkční celek se stavebními parcelami a budovami na nich stojícími, tvoří zázemí hotelu, poskytují zcela nezbytný prostor k využívání služeb nabízených hotelovým hostům, k jejich sportovnímu vyžití i rekreaci v blízkosti klidového území Krkonošského národního parku. Na část o výměře 12,56 m2 pozemkové parcely č. 998 v katastrálním území Špindlerův Mlýn je uzavřena smlouva o nájmu majetku č. 4/512/2020 se společností ČEZ Energo, s.r.o, IČO: 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, a společností PHL – Hotels s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, a to na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2028. Předmětem nájmu je umístění akumulační nádrže, nájemné je hrazeno řádně a včas. Nájemní vztah vzniklý touto nájemní smlouvou přejde na kupujícího. Převáděný majetek leží v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému. Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 13.700.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-7126511/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
Prohlídka Předmětu aukce se neuskuteční, jelikož majetek je volně přístupný.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému. Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 13.700.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-7126511/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
13 700 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci