Svinov, obec Ostrava, p. č. 260/2 a p. č. 260/3, součástí je stavba: Svinov č. p. 516, obč.vyb., stavba stojí na p. č. 260/3

ID (94801-A28449)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce zrušena

31.01.2023 10:00 - 01.02.2023 10:00  (SEČ/SELČ)
01.02.2023 9:00  (SEČ/SELČ)
Ne

Aukce byla v souladu s Aukčním řádem odst. 7 čl. 9 „Společná ustanovení o průběhu elektronické aukce“ z důvodu nečekané výluky aplikace „Nabídka majetku státu“ v době jejího ukončení zrušena.

4 294 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ludmila Kaderková

597315317

ludmila.kaderkova@uzsvm.cz

c4nfs5n

Lihovarská 1335/9, 71610 Ostrava - Radvanice

• p. č. 260/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, o výměře 594 m2, • p. č. 260/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 209 m2, Součástí je stavba: Svinov, č. p. 516, obč. vyb., Stavba stojí na pozemku p. č. 260/3, k. ú. Svinov, obec Ostrava. Podrobný popis Předmětu aukce je v přiložené aukční vyhlášce.
Prohlídka Předmětu aukce je možná po dohodě s kontaktní osobou.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 429.400,- Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 30.1.2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
429 400,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce