Budova bývalého Skloexportu, Liberec, včetně souvisejících pozemků

ID (71585-A28598)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

31.01.2023 10:00 - 01.02.2023 10:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

57 010 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Andrea Vyšohlídová

+420485244173

andrea.vysohlidova@uzsvm.cz

nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec I-Staré Město

Jedná se o administrativní budovu, dříve ve vlastnictví společnosti Skloexport a.s., postavenou v roce 1932 na rohu ulic Žitavská a tř. 1. máje, na pozemku p.č. 4095/1. K objektu dále náleží pozemek p.č. 4095/2, který je zastavěn stavbou bez č.p./č.e. – jiná stavba, dále pozemek p.č. 4098/2 a pozemek p.č. 4098/3, který je zastavěn stavbou bez č.p./č.e tech. vyb., včetně technického vybavení a technologie trafostanice, vše v k.ú. Liberec. Předmět aukce se nachází v širším centru obce, v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží, v lokalitě se zvýšeným množstvím zplodin z automobilové dopravy. V docházkové vzdálenosti je zeleň v podobě parků. Předmět aukce se nachází v lokalitě se zanedbatelným výskytem záplav. Pozemek p.č. 4095/1 o výměře 2.362 m2 je mírně svažitý k východu, nachází se na něm stavba č.p. 750. Hlavní vstup do budovy je z nároží ulic Žitavské a tř. 1. máje. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty, není oplocen. Stavba č.p. 750 má 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. V části objektu je půda a v části je vybudováno podkroví. Budova je napojena na elektřinu o napětí 230 V a 400 V z rozvodné sítě přes kobkovou trafostanici 400 kVA na pozemku p.č. 4098/3. Je zaveden městský vodovod a kanalizace. Do budovy je přiveden plyn do centrální plynové kotelny. Vytápění je ústřední, topná tělesa představují závěsné radiátory. Pro ohřev vody jsou instalovány bojlery. Společnými prostory jsou: vstupní prostor, schodiště, chodby, nákladní a osobní výtah (pater-noster). Ve 2. PP se nachází chodby, kotelna, sklepy, sklady, archiv, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní. UP= 868 m2. V 1.PP se nachází nádvoří, chodby, sklady, kotelna, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní, prodejny, kanceláře. UP = 1.320 m2. V 1. NP se nachází vstupní hala, recepce, chodby, sociální zařízení, kanceláře, jídelna a kuchyně se zázemím, sklady, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.482 m2. Ve 2. NP se nachází chodby, schodiště, balkon, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2. Ve 3. NP se nachází chodby, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2. Ve 4. NP se nachází chodby, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2. V 5. NP se nachází chodby, schodiště, 2 balkony, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, strojovna výtahu, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.286 m2. V podkroví se nachází chodby, schodiště, závodní klub se zázemím, kanceláře, sklady půdy, severní část budovy s pochůznou plochou střechou bez zastřešení. UP = 450 m2. Podlahová plocha činí 9.357 m2. Budova není několik let provozována a vyžaduje kompletní rekonstrukci a modernizaci. Předmět aukce není zcela vyklizen, nacházejí se v něm movité věci bez hodnoty. Kupující se zavazuje tyto movité věci převzít spolu s převáděným majetkem. Pozemek p.č. 4095/2 o výměře 333 m2 navazuje na pozemek p.č. 4095/1 a zároveň na budovu č.p. 750. Pozemek je zastavěn stavbou halové garáže a garáží se sklady z roku 1994 a přístřeškem. Garáže jsou na betonových základech, zdivo z cihelných bloků, stropy betonové monolitické, střechy ploché s živičnou krytinou a oplechované, podlahy betonové, okna tvoří skleněné luxfery, vrata jsou vysouvací s el. pohonem, vrata garáže se skladem jsou dvoukřídlá ocelová. Pozemek p.č. 4098/2 o výměře 126 m2 tvoří částečně přístup k pozemku p.č. 4095/2 a k pozemku p.č. 4098/3 a ke stavbám na nich stojících. Na části pozemku stojí stavba ocelového přístřešku pro uskladnění nádob na odpady. Pozemek p.č. 4098/3 o výměře 21 m2 je rovinný, obdélníkového tvaru, zcela zastavěný budovou trafostanice. Trafostanice byla vybudována v roce 1965. Je zde umístěno olejové trafo o výkonu 400 kVA. Venkovní úpravy tvoří zejména plochy z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivo, betonová dlažba zámková, šedá tl.do 80 mm, dále přípojka kanalizace DN 250 mm, přípojka vody DN 50 mm. V platném územním plánu statutárního města Liberec je Předmět aukce veden jako plochy smíšené obytné centrální (SC). V katastru nemovitostí jsou zapsána věcná práva ve prospěch výše uvedených nemovitých věcí, bližší popis je uveden v aukční vyhlášce. Vyjádření správců sítí je blíže popsáno v aukční vyhlášce. Bližší popis budovy je obsažen ve Znaleckém posudku č. 16533-1175/2022 ze dne 31.05.2022, který je k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele. Průkaz energetické náročnosti budovy, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je přílohou Aukční vyhlášky.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: dne 16. ledna 2023 v 10:00 hod. a dne 19. ledna 2023 v 14:00 hod. Zájemci o prohlídku v uvedených termínech oznámí zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 5.700.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-8124411/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 30. 01. 2023, do 23:59 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 2. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
5 700 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci