areál zámku Kunratice, Praha

ID (111026-A37308)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

18.01.2024 10:00 - 19.01.2024 10:00  (SEČ/SELČ)

106 260 000,00 Kč

106 260 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
a881e714 106 260 000,00 Kč 19.01.2024 9:58
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Milan Ševela

225776150

Milan.Sevela@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: • pozemek parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, v katastru nemovitostí veden o výměře 1 037 m2, jehož součástí je stavba čp.1, obč. vyb. • pozemek parc.č. 10/1, ostatní plocha, zeleň, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, v katastru nemovitostí veden o výměře 14 132 m2 • pozemek parc.č. 10/2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, v katastru nemovitostí veden o výměře 382 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. vedené Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Kunratice, obec Praha. Popis Předmětu aukce: Jedná se u budovu zámku a přilehlého parku v Kunraticích. Zámek Kunratice je architektonická památka chráněná jako kulturní památka České republiky, rejst. č. ÚSKP 40790/1-1684. V rámci nabízené kulturní památky jsou chráněny tyto oceňované části areálu: zámek čp. 1, parcely č. 10/1, 10/2. Zámek byl postaven v roce 1688 v místě středověké tvrze. Nejdůležitější přestavby proběhly v 18.století a poté v roce 1878. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a od roku 1957 byl zámek upravován pro potřeby entomologického oddělení Národního muzea. Zásadní stavební úpravou bylo odstranění jižního předloženého schodiště v roce 1959. Koncem osmdesátých let dvacátého století byla vyměněna v zámku okna a opravována průčelí, v roce 2007 byla položena nová střešní krytina. V roce 2014 zámek opustily entomologické sbírky a od té doby není budova užívaná. Budova zámku je třípodlažní, částečně podsklepená, s vyčnívající hodinovou věží umístěnou na ose severního průčelí. Dispozice, umělecké a uměleckořemeslné vybavení zámku je zachováno, stejně jako část kvalitní štukatérské a malířské výzdoby. Z jihu k zámku přiléhá zámecký park. Podrobnější popis viz aukční vyhláška.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, tj. na adrese Golčova 1/2, Praha-Kunratice, a to v termínech: • 4.1. 2024 10.00 hod. • 9.1. 2024 13,30 • 15.1. 2024 13,30 Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Podmínky účasti v elektronické aukci Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 10 000 000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce do konce dne 17.1.2024. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
10 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci