Palác Broadway

ID (111854-A37870)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

27.02.2024 10:00 - 29.02.2024 10:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

911 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ing. Oxana Kikalová

225 776 545

Oxana.Kikalova@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2

Pozemek parc. číslo: 585 o výměře 2254 m2, druh pozemku: zastavěná plocha/nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, součástí pozemku je stavba č.p. 988 (jiná stavba), vše zapsáno na LV 60000 pro katastrální území Staré Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Celá nemovitost je pronajata na základě nájemní smlouvy č. 6/03 ze 30. 12. 1993 do 31. 3. 2048. Nemovitost není evidována CRAB. V suterénu muzikálové divadlo Broadway, v přízemí průchozí obchodní pasáž mezi ulicemi Na Příkopě a Celetnou. 2. - 7. NP tvořeno kancelářskými prostorami a prostorami nájemce. Zadavatel aukce upozorňuje, že dle ust. čl. 5 odst. 5.6. dodatku č. 8 k nájemní smlouvě (viz aukční vyhláška) provádí všechny revize nájemce. Zadavatel aukce upozorňuje, že dle shora uvedené nájemní smlouvy svědčí Nájemci smluvní přednostní právo první a přednostní nabídky na koupi Paláce Broadway, spočívající v povinnosti Zadavatele aukce umožnit nájemci koupi Paláce Broadway za cenu nejvyšší nabídky dosažené v elektronické aukci. Otázky a odpovědi najdete na adrese: https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-prodeji-palace-broadway-1
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém v termínech: 8. 2. 2024 v 15:00 hod. 15. 2. 2024 v 15:00 hod. 22. 2. 2024 v 15:00 hod. Zájemci o prohlídku v uvedených termínech oznámí zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
1. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále též „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 26. 2. 2024 do 24:00 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.
20 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce