HANÁCKÁ KASÁRNA V CENTRU OLOMOUCE

ID (115416-A41062)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

21.05.2024 10:00 - 22.05.2024 10:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

199 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ing. Petra Rehovičová

+420 736 532 096

petra.rehovicova@uzsvm.cz

Jeremenkova 1263/17, 77900 Olomouc

Exkluzivní nemovitost přímo v historickém jádru města Olomouce, na území vymezeném ulicemi 1.máje, Koželužská, Hanáckého pluku a Pekární. Jedná se o budovu bývalých vojenských kasáren, známou též jako „Hanácká kasárna“, která je nemovitou kulturní památkou, a poprvé od svého vzniku může sloužit k jiným než vojenským účelům. Využití mimořádné příležitosti k investici nabízíme všem, kteří mají zájem vrátit tuto historickou kulturní památku znovu k životu. Budova je čtyřkřídlová na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím, situovaná do zářezu. Jedná se o významný urbanistický prvek s ukázkou vojenského klasicistního stavitelství a s ojedinělou stavební i armádní historií. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti. Další zajímavostí je historická kaple, situovaná ve věži dvorního traktu. Bližší informace včetně technických údajů jsou zveřejněny v aukční vyhlášce a na internetové stránce www.uzsvm.cz Geodetické zaměření https://www.uzsvm.cz/prilohy/2021/06/30/geodeticke_zamereni.pdf Videoprezentace https://www.youtube.com/watch?v=lXx2uo_JDTg Fotodokumentace https://dokumenty.uzsvm.cz/stahovani/GRMPnnE5jtPSV5Gl
Prohlídka Předmětu aukce je možná po dohodě s kontaktními osobami. K prohlídce je třeba se předem zaregistrovat emailem na kontaktní osoby eva.chlopcikova@uzsvm.cz a petra.rehovicova@uzsvm.cz Tours are held in Czech language. For English tours potential buyers must inform contact person via email petra.rehovicova@uzsvm.cz at least one week before tour dates. Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že bez předchozí e-mailové registrace nebude prohlídka umožněna. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 20 000 000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 20. 5. 2024. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý Uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 2. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne ukončení elektronické aukce Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce do konce výše uvedeného dne na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
20 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci