Štiřín - areál zámku Štiřín

ID (104048-A41567)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce vyhlášena

10.09.2024 23:59  (SEČ/SELČ)
3 300 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0
11.09.2024 12:00 - 13.09.2024 12:00  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mgr. Martin Mottl

+420 225 776 226

martin.mottl@uzsvm.cz

4bdfs4u

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Nemovité věci, které tvoří areál zámku Štiřín, se nachází v místní části obce Kamenice-Štiřín v lokalitě na úpatí Benešovské pahorkatiny. Areál zámku se zázemím, anglickým parkem a lesem tvoří vzájemně propojený komplex s památkovou, historickou, umělecko-řemeslnou a krajinářskou hodnotou. Zámek s hospodářským dvorem a anglickým parkem je nemovitou kulturní památkou, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstř. č. ÚSKP 18807/2-2078. Areál zámku ve Štiříně patří k hodnotným architektonickým, uměleckohistorickým a urbanistickým celkům. Jednopatrový trojkřídlý zámek půdorysu písmene U s mansardovou střechou je součástí rozlehlého areálu s parkem se sochami, bývalým hospodářským dvorem a pivovarem. Z původní tvrze byl na konci 18. st. vystavěn barokní zámek, upravený J. Stibralem kolem roku 1900. Areál zámku je situován severozápadně od obce Štiřín. DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU AUKCE JE PRO JEHO ROZSAH UVEDEN V ČL. IV AUKČNÍ VYHLÁŠKY. Případné otázky a odpovědi k předmětu aukce jsou k dispozici na webové stránce https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-zamku-stirin
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: dne 18. 6. 2024 od 13:00 hod. dne 12. 7. 2024 od 10:00 hod. dne 14. 8. 2024 od 10:00 hod. dne 4. 9. 2024 od 13:00 hod. Zájemci o prohlídku ve výše uvedených termínech oznámí písemně zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Kontaktní osobou je Mgr. Martin Mottl, tel. 225 776 226, martin.mottl@uzsvm.cz Sraz účastníků prohlídky je na parkovišti areálu zámku Štiřín, před restaurací v Domě Atis.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 30 000 000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-2220111/0710, tak aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10. 9. 2024 ve 23:59 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
30 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci