Načeradec, areál zámku č.p. 1 - prodej ve veřejné dražbě

ID (26627)

Stavby
Stavby

12 000 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Benešov
Jiné formy PP (ukončeno)

Romana Jiráková

317 755 202

Romana.Jirakova@uzsvm.cz

4bdfs4u

Poštovní 2079, 256 01 Benešov

Předmět dražby tvoří nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném pro katastrální území Načeradec, obec Načeradec, okres Benešov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, a to: Pozemky - parc. č. st. 48, výměra 1415 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Načeradec, č.p. 1, obč. vyb., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 48 - parc. č. st. 50/2, výměra 109 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Načeradec, č.p. 171, obč. vyb., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 50/2 - parc. č. st. 356, výměra 31 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, garáž, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 356 - parc. č. st. 357, výměra 37 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 357 - parc. č. st. 358, výměra 180 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 358 - parc. č. st. 359, výměra 74 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 359 - parc. č. 50, výměra 14382 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň - parc. č. 205/1, výměra 13646 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň včetně všech součástí a příslušenství a movitých věcí, které jsou součástmi shora uvedených budov. Součásti a příslušenství tvoří zejména: - ohradní cihlová zeď (plot zděný, betonový základ, omítka + vrata ocelová, strojové pletivo) - studna kopaná – park, parc. č. 50 - čistička odpadních vod, parc. č. 50 - vodovodní přípojka, parc. č. 50, 205/1 - dešťová kanalizace, parc. č. st. 48 - splašková kanalizace, parc. č. st. 357 - vodovodní přípojka, parc. č. 50, č. st. 357 - studna vrtaná, zahrada, parc. č. 205/1 - ocelový sklad, parc. č. 205/1 (u zahradnictví) - ocelový sklad, parc. č. 205/1 (jižní hranice pozemku) - splašková kanalizace, parc. č. st. 50/2 - elektro přípojka kanalizace a vodovod ke stavbě zámku (č. st. 48) a ke stavbě rodinného domu (č. st. 50) Movité věci – součásti budov - soubor kuchyňského zařízení - kamerový systém Dále - pěstitelské celky trvalých porostů Podrobný popis majetku je uveden v oznámení o konání opakované dražby - viz příloha.
1. termín - dne 7. 10. 2019 ve 13:00 hod. 2. termín - dne 14. 10. 2019 v 10:00 hod., případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese Načeradec čp. 1. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce