Načeradec, areál zámku č.p. 1 - prodej ve veřejné dražbě

ID (26627)

Stavby

12 000 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Benešov
Realizovaný

Romana Jiráková

317 755 202

Romana.Jirakova@uzsvm.cz

4bdfs4u

Poštovní 2079, 256 01 Benešov

Předmět dražby tvoří nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném pro katastrální území Načeradec, obec Načeradec, okres Benešov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, a to: Pozemky - parc. č. st. 48, výměra 1415 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Načeradec, č.p. 1, obč. vyb., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 48 - parc. č. st. 50/2, výměra 109 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Načeradec, č.p. 171, obč. vyb., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 50/2 - parc. č. st. 356, výměra 31 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, garáž, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 356 - parc. č. st. 357, výměra 37 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 357 - parc. č. st. 358, výměra 180 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 358 - parc. č. st. 359, výměra 74 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 359 - parc. č. 50, výměra 14382 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň - parc. č. 205/1, výměra 13646 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň včetně všech součástí a příslušenství a movitých věcí, které jsou součástmi shora uvedených budov. Součásti a příslušenství tvoří zejména: - ohradní cihlová zeď (plot zděný, betonový základ, omítka + vrata ocelová, strojové pletivo) - studna kopaná – park, parc. č. 50 - čistička odpadních vod, parc. č. 50 - vodovodní přípojka, parc. č. 50, 205/1 - dešťová kanalizace, parc. č. st. 48 - splašková kanalizace, parc. č. st. 357 - vodovodní přípojka, parc. č. 50, č. st. 357 - studna vrtaná, zahrada, parc. č. 205/1 - ocelový sklad, parc. č. 205/1 (u zahradnictví) - ocelový sklad, parc. č. 205/1 (jižní hranice pozemku) - splašková kanalizace, parc. č. st. 50/2 - elektro přípojka kanalizace a vodovod ke stavbě zámku (č. st. 48) a ke stavbě rodinného domu (č. st. 50) Movité věci – součásti budov - soubor kuchyňského zařízení - kamerový systém Dále - pěstitelské celky trvalých porostů Podrobný popis majetku je uveden v oznámení o konání opakované dražby - viz příloha.
1. termín - dne 7. 10. 2019 ve 13:00 hod. 2. termín - dne 14. 10. 2019 v 10:00 hod., případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese Načeradec čp. 1. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce