Zámek Veleslavín - výběrové řízení na pronájem

ID (38907)

Stavby

525 000,00 Kč

Užívání (nájem, výpůjčka)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha
Jiné formy PP (ukončeno)

Mgr.Jitka Volfová

+420 225 776 608

Jitka.Volfova1@uzsvm.cz

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Pronajímaný majetek pozemek parc. č. 138 o výměře 642 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, jehož součástí je stavba: Veleslavín, č.p. 1, jiná st., pozemek parc. č. 139 o výměře 173 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: památkově chráněné území, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., pozemek parc. č. 140 o výměře 1305 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu, památkově chráněné území, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., pozemek parc. č. 142/1 o výměře 25 554 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: památkově chráněné území, pozemek parc. č. 141 o výměře 37 m2,, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: památkově chráněné území, pozemek parc. č. 142/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: památkově chráněné území, vše zapsané na LV 60000 pro katastrální území Veleslavín, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním územím pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Popis pronajímaného majetku Pronajímaný majetek je součástí uzavřeného areálu původně barokního zámku. Budova zámku č.p. 1 na pozemku parc. č. 138 a stavby bez č.p. na pozemcích parc. č. 139 (tzv. jídelna) a parc. č. 140 (tzv. stodola a vrátnice), fungovaly do konce listopadu jako zdravotnické zařízení. Celý areál je ohrazen zdí, jejíž stavebně technický stav je na několika místech velmi špatný, v jednom místě došlo k jejímu zhroucení a bylo provedenou pouze provizorní zajištění pomocí pletiva. Pozemky včetně staveb a ohradní zdi jsou součástí nemovité kulturní památky číslo rejstříku 40548 /1 - 1527. Budova č.p. 1 (zámek) na pozemku parc. č. 138. Dle dostupné stavebně technické dokumentace je objekt od začátku 20. století určen k provozování zdravotní činnosti. Objekt je z větší části podsklepený, má dvě nadzemní podlaží, podkroví a půdu. V suterénu se nachází výměník a sklady. V přízemí se nachází kancelářské prostory, sociální zařízení, recepce a bývalé ordinace lékařů. V patře se nachází kancelářské prostory (místnosti bývalé posluchárny a ordinace lékařů). V podkroví byla zbudována kancelář, šatna a sklady. Ordinace mají odmontované sanitární zařízení. V objektu zámku se nachází vybavení, které má charakter uměleckých děl (zejm. dvoje kachlová kamna, dva lustry s ověsky, stavební detaily). Objekt je vytápěn pomocí dálkového topení. Objekt zámku lze pronajmout pouze pro zdravotnické účely. Stodola – stavba bez čp/če na pozemku parc. č. 140. Dle dostupné stavebně technické dokumentace je objekt určen pro skladování a administrativu. Objekt má jedno nadzemní podlaží a podkroví. V budově je funkční výtah. Je vytápěna pomocí plynového kotle. Vrátnice – stavba bez čp/če na pozemku parc. č. 140. Jedná se o jednopodlažní stavbu, ke které je přistavena jednopodlažní budova s podkrovím. V přízemí se nachází prostor vrátnice a rozvaděče. V podkroví jsou kanceláře a sklady. Je vytápěno dálkovým topením. Kuchyně – stavba bez čp/če na pozemku parc. č. 139. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu, která se nachází naproti vrátnici. Stavba fungovala v minulosti jako vývařovna pro kliniku, v roce 2004 bylo její zařízení demontováno a objekt sloužil do listopadu 2018 jako kanceláře. Je vytápěno dálkovým topením. Objekty „stodoly“, „vrátnice“ a „kuchyně“ lze pronajmout pro administrativní nebo skladové účely.
dne 17.12.2018 v 10 hodin

Přiložené dokumenty k nabídce