DRAŽBA - Lázeňský dům Mercur v centru Mariánských Lázní

ID (72397)

Stavby

59 900 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Cheb
Realizovaný

Petra Dvořáčková

377169504

petra.dvorackova@uzsvm.cz

Radobyčická 14, 30100 Plzeň

• stavební parcela č. 35, o výměře 233 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mariánské Lázně čp. 23, obč. vyb., způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, pam. rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, vnitřní území lázeňského místa, • stavební parcela č. 37/1, o výměře 319 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mariánské Lázně čp. 187, obč. vyb., způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, pam. rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, vnitřní území lázeňského místa, • stavební parcela č. 37/2, o výměře 424 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mariánské Lázně čp. 25, obč. vyb., způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, pam. rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, vnitřní území lázeňského místa, nemovitá kulturní památka, • stavební parcela č. 1256, o výměře 213 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb., způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, pam. rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, vnitřní území lázeňského místa, • pozemková parcela č. 2107, o výměře 766 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, pam. rezervace-budova, pozemek v památkové rezervaci, vnitřní území lázeňského místa, vše zapsané na LV č. 60000 pro katastrální území Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Cheb, včetně součástí a příslušenství, které tvoří: stavba čp. 23 stojící na p. č. st. 35, stavba čp. 25 stojící na p. č. st. 37/2, stavba čp. 187 stojící na p. č. st. 37/1, stavba bez čp/če. stojící na p. č. st. 1256, zpevněné plochy, plynová kotelna, topný kanál, trvalé porosty. Předmětem dražby jsou dále movité věci, které jsou využitelné a nezbytné pro provoz Lázeňského domu Mercur. Podrobnější popis a seznam je uveden v příloze znaleckého posudku.
4. 8. 2021 (středa) v 11:00 hod 30. 8. 2021 (pondělí) ve 14:30 hod. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese: Masarykova ulice č.p. 25 v Mariánských Lázních. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Prohlídka majetku bude uskutečněna za podmínek stanovených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, platném v době konání prohlídky

Přiložené dokumenty k nabídce