Třebíč - budova bez čp/če na st. p. 1940/1, budova bez čp/če na st. p. 1940/4, budova č. p. 1 na st. p. 230, parcela č. 2422 a parcela č. 2622 - EA s dorovnáním ve prospěch Kraje Vysočina

ID (98661)

Stavby

15 982 600,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Třebíč
Aukce (zrušena)

Jaromír Němec

567551268

jaromir.nemec@uzsvm.cz

rq6fs9a

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava

Jedná se o část areálu bývalé Okresní vojenské správy (dále jen „OVS“) nacházející se na Bráfově třídě v centru města Třebíč. Na pozemku stavební parcela číslo 230 stojí stavba hospodářské budovy s č. p. 1, na pozemku stavební parcela číslo 1940/1 stojí administrativní budova bez čp/če a na pozemku stavební parcela číslo 1940/4 se nachází stavba garáží bez čp/če. Na nezastavěných částech těchto pozemků a na pozemcích pozemková parcela číslo 2422 a 2622 se nachází větší množství venkovních úprav a inženýrských staveb. Na pozemcích se nenachází žádné trvalé porosty. V územním plánu města Třebíč jsou předmětné pozemky zahrnuty do funkční plochy SM/3, smíšené obytné městské s indexem podlažnosti 3. Původní stavby pochází přibližně z roku 1933. V letech 1986 až 1987 proběhla přestavba pro účely tehdejší Okresní vojenské správy. Přibližně od roku 2005, kdy proběhla částečná rekonstrukce, využívala areál Policie ČR a od roku 2016 je areál nevyužívaný. Stavba bez čp/če na pozemku stavební parcela číslo 1940/1 a stavba č. p. 1 na stavebním pozemku parcela 230 jsou napojeny na rozvody vody, elektřiny, plynu, tepla a kanalizaci. Celý areál a stavby jsou poplatné době svého vzniku a účelu, pro který vznikly a neodpovídají současným stavebním požadavkům. Přístup k pozemkům: jedná se o uzavřený areál; pozemek pozemková parcela číslo 2422 je volně přístupný. Cizí stavby na pozemcích: nejsou. Zadavatel aukce upozorňuje, že po ukončení elektronické aukce bude Kraji Vysočina umožněno uzavřít Kupní smlouvu na Předmět aukce s kupní cenou ve výši nejvyššího podání dosaženého v elektronické aukci.
Dne 13. 3. 2024 v době od 9:00 do 12:00 hodin. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Položky nabídky (5)

1. Budova č. p. 1 na st. parc. č. 230

Stavby
Nebytové prostory - sklad
č. p. 1
Třebíč
380
1/1
Hospodářská budova na pozemku stavební parcela číslo 230 má obdélníkový půdorys orientovaný svojí delší stranou ve směru severozápad - jihovýchod. Budova má dvě nadzemní podlaží a menší sklípek o světlé výšce 1,55 m. Budovu tvoří především část původní přibližně z roku 1933, k jejímuž jižnímu rohu byla přistavěna v roce 1987 menší přístavba o půdorysu 5,85 x 3,3 m o dvou nadzemních podlažích. Hlavním účelem této stavby bylo skladování, v další části pak byla výdejna jídel s jídelnou, zasedací místnost a dílna. Původní část - Nosné konstrukce zděné o tloušťce stěn 75 cm, základy smíšené (kámen + beton), stropy dřevěné, střecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce úplné rovněž z pozinkovaného plechu. Podlahy betonové, betonové s PVC a s keramickou dlažbou, omítky vnitřní vápenné dvouvrstvé, vnější omítky brizolit. Okna dřevěná kastlová a zdvojená, dveře dřevěné a dýhované s ocelovými zárubněmi, vrata plechová z místnosti 1004 na pozemek p.č. St. 855 jiného vlastníka. Elektroinstalace 230 a 380 V, hromosvod. V objektu ústřední topení s kotlem v hlavní budově OVS, ve výdejně jídel plynoinstalace a ohřev vody el. bojlerem neznámé funkčnosti. Plyn, voda a elektřina napojeny z budovy OVS. Vnější sokl budovy obložen azbestocementovými deskami. Svislé zdivo silně zvlhlé zemní vlhkostí, instalační předměty poškozeny, funkčnost el. ohřívače a rozvodů vody nezjištěna. Budova ve velmi špatném stavu, od rekonstrukce v roce 1987 zřejmě bez stavební údržby. Přístavba – dvoupodlažní přístavba, v obou podlažích vždy jedna hlavní místnost s menším výklenkem, v 1. NP sklad PHM, ve 2.NP dílna. Nosná konstrukce zděná, základy betonové s vodorovnou izolací, stropy keramické, střecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu, beze dveří, vstup do jednotlivých místností samostatnými plechovými vraty. Stavba č. p. 1 na stavebním pozemku parcela 230 je napojena na rozvody vody, elektřiny, plynu, tepla a kanalizaci ze stavby bez čp/če na pozemku stavební parcela číslo 1940/1. Součásti a příslušenství: stavební parcela číslo 230 - příslušenství tvoří kovový přístřešek s plastovou stříškou ve dvoře, vstupní kovová vrata.
05.03.2024

2. Budova bez čp/če na st. parc. č. 1940/4

Stavby
Budovy-stavby - garáž
bez čp/če
Třebíč
65
1/1
Stavba (garáže) na pozemku stavební parcela číslo 1940/4 o půdorysu 9,7 x 6,8 m o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží. V podzemním podlaží tři samostatné garáže o světlé výšce 2,15 m, v nadzemním podlaží sklady o světlé výšce 2,35 m, (obestavěný prostor skladové části převažuje). Vjezd do garáží z úrovně terénu ze severní strany z pozemku pozemková parcela číslo 2422, vchod do skladů z jižní strany z úrovně terénu z pozemku pozemková parcela číslo 2622. Svislé nosné konstrukce zděné tl. 0,5 - 0,6 m, základy betonové s vodorovnou izolací, vrata a vnější dveře ocelové, dveře s mřížemi, vnitřní dveře dýhované s ocelovými zárubněmi. Stropy keramické a betonové, bez krovu s plochou střechou s lepenkovou krytinou. Elektroinstalace světelná a motorová. 1. NP vytápěno registry z kotelny v budově bez čp/če. Garážová stání svojí šířkou 2,6 m a výškou 2,15 m neodpovídají současným požadavkům na rozměry garáží ani pro nejmenší typ automobilů - viz. ČSN 736058.
05.03.2024

3. Parc. č. 2422

Pozemky
Pozemky - ostatní
Třebíč
250
1/1
Příslušenství pozemku tvoří plechový plot s plechovou dvoukřídlou bránou, kanalizační vpusť s kovovým víkem a plechovou stříškou. Pozemek je volně přístupný.
05.03.2024

4. Parc. č. 2622

Pozemky
Pozemky - ostatní
Třebíč
110
1/1
Příslušenství tvoří kovové zábradlí, zpevněný betonový a asfaltový povrch. Pozemek je součástí uzavřeného dvora.
05.03.2024

5. Budova bez čp/če na st. parc. č. 1940/1

Stavby
Budovy-stavby - administrativní budova
Třebíč
1/1
Budova OVS na pozemku stavební parcela číslo 1940/1 má obdélníkový půdorys orientovaný svojí delší stranou ve směru severozápad - jihovýchod podél Bráfovy třídy v centru města Třebíč. Má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní. Budova byla během rekonstrukce v roce 1986 spojena se sousední stavbou č.p. 741 na pozemku p.č. St. 1940/3. Po roce 1989 byla tato část stavby vrácena v rámci restitucí a došlo ke zpětnému reálnému rozdělení, které však nebylo stavebně dokončeno a obě budovy jsou stále propojeny instalacemi a přístupem. Přístup do budovy č. p. 741 je pouze přes schodiště budovy bez čp/če a naopak výlez na střechu budovy OVS je pouze po žebříku ve 3. NP budovy č. p. 741. Jednotlivé chodby nejsou fyzicky požárně odděleny, pouze v některých patrech původními dělícími dveřmi. Dělící rovinou mezi oběma budovami je dilatační spára mezi štítovými zdmi budov. Nosná konstrukce budovy OVS je železobetonová skeletová s cihelnými vyzdívkami, s cihelnými štítovými zdmi. Krov není, pouze železobetonová sedlová stropní deska s velmi malým sklonem, Krytina střechy z pozinkovaného plechu, stejně jako žlaby a svody. Vnější omítky obložené kabřincem v kombinaci s brizolitem s nátěrem. Vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé. V části místností obklady z imitace dřeva. Okna plastová, dveře vnitřní dýhované s ocelovými zárubněmi, vnější dveře ocelové, prosklené. Schodiště betonové teracové, podlahy místností betonové převážně s PVC, popř. textilní krytinou, chodbové podlahy z leštěné žuly, popř. s keramickou dlažbou. Na každém podlaží sociální zařízení, v 1. NP bez zařizovacích předmětů. Stropní konstrukce betonové, většinově bez podhledů, v části chodeb podhled z hliníkových plechů, v části 1. NP modernější podhled z roku 2005. Vnitřní povrch vnějších stěn v 1. PP měl být podle projektu obložen azbestocementovým obkladem s polystyrenem. Toto nebylo při místním šetření potvrzeno, povrch obkladu je z dřevotřískových desek z období rekonstrukce v roce 1986. Výskyt azbestocementu v některých částech obkladu však nelze vyloučit. Stav stavby odpovídá svému stáří, účelu a využití. V 1. PP projevy poruchy kanalizačních odpadů, v místnostech bez obložení poškození zdiva vlhkostí, stav zdiva 1. PP za obkladem nezjištěn. Většina místností v „dobovém duchu”, některé vnitřní dveře a část oken opatřeny mřížemi. Kuchyňky bez jakéhokoliv vybavení, stejně tak vybavení sociálních zařízení v 1. NP. Pro případné další je využití nutná větší rekonstrukce. Věcné břemeno (podle listiny), oprávnění pro stavební parcelu číslo 1940/3, povinnost ke stavební parcele číslo 1940/1, dle Smlouvy o věcném břemeni V3 2362/1994 ze dne 01.06.1994, spočívající v zabezpečení dodávek tepla a teplé užitkové vody z centrální plynové kotelny, dodávek vody z vodovodní přípojky, využívání kanalizační přípojky a zajištění přívodu elektrické energie. Věcné břemeno zaniká ztrátou vlastnických práv k nemovitosti a u budoucího vlastníka se prodlužuje o dobu technicky nezbytně nutnou pro zřízení vlastních přístupových cest a zdrojů energií, které budou potřebovat pro jejich zřízení vlastníci vedlejší nemovitosti na parc. č. 1940/3.
05.03.2024