Schichtova vila v Ústí nad Labem včetně pozemků a příslušenství

ID (59073-A13121)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

27.01.2021 10:00 - 28.01.2021 10:00  (SEČ/SELČ)

15 900 000,00 Kč

15 900 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
cc57daa5 15 900 000,00 Kč 27.01.2021 10:03
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Lada Beleni

416921531

lada.beleni@uzsvm.cz

va2fsxs

Mírové náměstí 3129/36, 40001 Ústí nad Labem

Areál Vaňov zahrnuje památkově chráněné objekty Schichtovu vilu a vilu Hönig, objekt ubytovny, objekty správců, pozemky, zpevněné plochy příjezdu, parkoviště a obslužné komunikace s asfaltovým povrchem. Areál je již několik let mimo provoz. V současnosti nejsou objekty vytápěny. Objekty jsou velmi opotřebovány. Vila Hönig, objekt ubytovny a jeden objekt pro správce včetně příslušenství a pozemků jsou předmětem samostatné elektronické aukce, která probíhá souběžně s touto elektronickou aukcí (ID 66537). Předmětem TÉTO elektronické aukce jsou tyto nemovité věci: Pozemky • parcela č. 4151/1 o výměře 2378 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 1837, obč. vyb. (Schichtova vila) Stavba stojí na pozemku p. č. 4151/1 • parcela č. 4151/2 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: bez čp/če, garáž Stavba stojí na pozemku p. č. 4151/2 • parcela č. 4152 o výměře 21974 m2, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území • parcela č. 4154 o výměře 861 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 1838, obč. vyb. (dům správce) Stavba stojí na pozemku p. č. 4154 zapsané na LV 60000 pro k. ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Spolu s výše uvedenými pozemky jsou převáděny další součásti a příslušenství – garáž za domem správce, dvě zděné kolny, přípojka vody DN 40, přípojka kanalizace, přípojka elektro, zpevněné plochy asfaltové, zpevněné plochy z dlažebních kostek, bazén venkovní, betonový, plochy z dlažebních desek leštěných, opěrné zdi kamenné, podezdívka z lomového kamene, schodiště betonové, schodiště z lomového kamene, ploty z ocelových rámů, plot z vlnitého plechu, vrátka z ocelových profilů, vrata ocelová a trvalé porosty. Schichtova vila - stručný popis (více informací je uvedeno v aukční vyhlášce). Budova Schichtovy vily je základním způsobem udržována, aby nedocházelo k nevratnému poškození a devastaci, odpojeny a vypuštěny jsou systémy vytápění a rozvodů vody, zakonzervována je kotelna a nádrže na propan butan. Objekt je připojen na elektrickou energii a základním způsobem zabezpečen výstražnou signalizací. Stavební otvory jsou osazeny, okna a dveře jsou funkční. Střešní a klempířské konstrukce jsou plechové, kontrolované a průběžně udržované. Domek správce je značně poškozený včetně střešních krytin, stropní konstrukce se již hroutí, v současné době je zcela mimo provoz (bez napojení na energie). Garáž u Schichtovy vily je mimo provoz a základním stavebním způsobem zabezpečena. Vodovodní přípojka i kanalizace, která je napojena na kanalizační síť SČVK a.s., byla vystavěna v roce 1998. Oba systémy jsou plně funkční. Pozemky - ostatní zeleň jsou značně rozsáhlé na svazích údolí řeky Labe nad železniční tratí Děčín - Praha. Terén je značně svažitý, nepravidelný. Předmět této aukce, včetně plotů a dřevin (kromě stavby bez čp/če na p. p. č. 4151/2), spadá pod ochranu jako kulturní památka a nachází se v CHKO České středohoří. Pozemky - travnaté a křovinaté porosty a dřeviny jsou základním způsobem udržovány z hlediska péče o krajinu a bezpečnost.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to ve středu dne 13. 1. 2021 v 10,00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude v 10,00 hod. u vstupní brány v ul. Čajkovského, prohlídka bude probíhat hromadně. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.590.000 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-8124411/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 26. 1. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci.
1 590 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce