Ústí nad Labem (Vaňov) - "vila Hönig", dům správce a ubytovna včetně příslušenství a pozemků

ID (66537-A13122)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce vyhlášena

26.01.2021 23:59  (SEČ/SELČ)
8 992 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0
27.01.2021 13:00 - 28.01.2021 13:00  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Lada Beleni

416921531

lada.beleni@uzsvm.cz

va2fsxs

Mírové náměstí 3129/36, 40001 Ústí nad Labem

Areál Vaňov zahrnuje památkově chráněné objekty Schichtovu vilu a vilu Hönig, objekt ubytovny, objekty správců, pozemky, zpevněné plochy příjezdu, parkoviště a obslužné komunikace s asfaltovým povrchem. Areál je již několik let mimo provoz. V současnosti nejsou objekty vytápěny. Objekty jsou velmi opotřebovány. Schichtova vila a jeden objekt pro správce včetně příslušenství a pozemků jsou předmětem samostatné elektronické aukce, která probíhá souběžně s touto elektronickou aukcí (ID 59073). Předmětem TÉTO elektronické aukce jsou tyto nemovité věci: Pozemky • parcela č. 4158 o výměře 1310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 2207, obč. vyb. (ubytovna) Stavba stojí na pozemku p. č. 4158 • parcela č. 4159 o výměře 759 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 1822, obč. vyb. (vila Hönig) Stavba stojí na pozemku p. č. 4159 • parcela č. 4160 o výměře 6356 m2, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území • parcela č. 4162 o výměře 93 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území Součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č. p. 1889, bydlení (dům správce) Stavba stojí na pozemku p. č. 4162 • parcela č. 4163 o výměře 6009 m2, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území zapsané na LV 60000 pro k. ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Spolu s výše uvedenými pozemky jsou převáděny další součásti a příslušenství – přípojka vody DN 50 mm 2x, přípojka kanalizace DN 200 mm 2x, parkoviště u č. p. 1822, komunikace příjezdové, opěrné zdi kamenné, opěrné zdi betonové, venkovní schody betonové 2x, venkovní schody kamenné, podezdívka plotů betonová, vrata kovová, vrátka kovová, vrata ocelová, plot z ocelových tyčí, vrátka z ocelových tyčí, zpevněné plochy asfaltové a trvalé porosty. Vila Hönig - stručný popis (více informací je uvedeno v aukční vyhlášce). Budova vily je přístupná, zakonzervovaná, průběžně zajišťovaná proti poškozování a chátrání. Odpojeny a vypuštěny jsou systémy vytápění a rozvodů vody. V provozu je připojení na elektrickou energii a základním způsobem realizováno zabezpečení výstražnou signalizací. Stavební otvory jsou osazeny, okna a dveře jsou funkční. Vodovodní přípojka i kanalizace je původní, v současné době je v havarijním stavu. Přípojka je společná pro objekty vily Hönig, ubytovny a dům správce. Elektroinstalace je za hranicí životnosti. Ubytovna - stručný popis (více informací je uvedeno v aukční vyhlášce). Budova ubytovny je přístupná, zakonzervovaná, průběžně zajišťovaná proti poškozování a chátrání. Odpojeny a vypuštěny jsou systémy vytápění a rozvodů vody, mimo provoz je kotelna na pevná paliva, která vyžaduje kompletní rekonstrukci. KROMĚ stavby č. p. 2207 (ubytovna) na p. p. č. 4158 a stavby č. p. 1889 (dům správce) na p. p. č. 4162 spadá předmět této aukce pod ochranu jako kulturní památka a nachází se v CHKO České středohoří. Pozemky - travnaté a křovinaté porosty a dřeviny jsou základním způsobem udržovány z hlediska péče o krajinu a bezpečnost.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to ve středu dne 13. 1. 2021 v 10,30 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude v 10,30 hod. u vstupní brány do areálu "Schichtovy vily" v ul. Čajkovského, prohlídka bude probíhat hromadně. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 899.200 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-8124411/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 26. 1. 2021. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci.
899 200,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce