Škoda Superb Sedan 6T9 8923

ID (107298)

Dopravní prostředky a příslušenství
Převzetí (převod vlastnického práva)
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Ostrava-město
Jiné formy PP (ukončeno)

Zdeněk Šustr

603 417 031

zdenek.sustr@zuova.cz

Partyzánské náměstí 2633/7, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava

Rozhodnutí o majetku určeného k prodeji a přecenění na Reálnou hodnotu V souvislosti s Rozhodnutím o nepotřebnosti 10/2023 ze dne 10. 7. 2023 číslo jednací ZU/20138/2023 níže uvedeného státního majetku podle § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, provedením nabídkového řízení jiným státním institucím na ÚZSVM dle § 15 odst. 2 zákona 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitrorezortní nabídkou dle vyhlášky č. 82/2016, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., od 1. dubna 2016 a Pokynem MZ pro OSS a SO ze dne 1. 7. 2016 č. j. 43483/2016/OMS, má Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě záměr prodat tento majetek podle § 21 a násl. vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro přecenění na reálnou hodnotu dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se u tohoto majetku stanoví cena dle Znaleckého posudku č. 3642/23 ze dne 5. 10. 2023 zpracovaný Ing. Miroslavem Mertou a náklady s ním spojené na částku 30 000,- + 3 121,- Kč. OV_DHM_100678 Škoda Superb 6T9 8923 minimální kupní cena 33 121,00 Kč Rok výroby 2007, pořizovací cena 220 972,00 Kč. VIN: TMBDM23U569109963. Obsah motoru 1896 cm3, pneu 205/55 R16. Stav tachometru 267 191 km, palivo NM. TK do 12. 4. 2025. Stav vozu - bodová koroze karoserie, nutná výměna převodovky řízení, servočerpadla a čepů řízení, L+P brzdového třmene, zadních brzdových kotoučů a brzdových destiček, lanovodů ruční brzdy. Vozidlo bylo po celou dobu provozování využíváno různými řidiči ZÚ během všech ročních období, což rovněž přispělo k jeho většímu opotřebení, včetně vysokého nájezdu km. Za tímto účelem vyhlašuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě výběrové řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi, která bude zveřejněna na webových stránkách organizace. Soutěžní lhůta začíná 24. 10. 2023 a končí 3. 11. 2023. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení prodeje bez udání důvodů. Účastníci výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let i právnické osoby. Nabídky lze podat pouze osobně na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě nebo poštou v zalepené obálce označené heslem „Prodej automobilu“ a nápisem „Neotevírat“. Rozhodující je datum podání - razítko pošty. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení je nabízená výše kupní ceny uvedená číselně i slovně v Kč, telefonní nebo e-mailový kontakt, u fyzické osoby - jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, podpis, u podnikatele - název, adresa sídla a IČ, podpis, u právnické osoby - obchodní název, adresa sídla a IČ, statutárního zástupce, podpis. Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované součásti, má vyhlašovatel právo tuto nabídku z hodnocení vyřadit. Ing. Eduard Ježo ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě

Přiložené dokumenty k nabídce